VDO CLIP HOT CLIP
กฟผ.เตรียมประชุมขึ้นค่าไฟ 21 เม.ย.

( 19/04/2014 - 21:08 น. )

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเมินแนวโน้ม ที่ต้องปรับขึ้น...


ศึกษาโครงสร้างจิตวิทยาสังคมไทย แก้ปัญหาขัดแย้ง
29/01/2014 - 07:40 น.

ที่ผ่านมาในหลายๆองค์กรและนักวิชาการหลายต่อหลายคน พยายามที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม ถึงสถานการณ์ทางการเมือง ที่สร้างความขัดแย้งให้กับคนในสังคม เพื่อเป็นแนวทางที่จะหาทางออกให้กับประเทศ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต ได้อธิบายถึงบริบทของสังคมไทยที่นำไปสู่ความขัดแย้งในเชิงจิตวิทยา และเสนอแนวทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง นอกจากบริบททางสังคมในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกแล้ว การนำเรื่องราวในอดีตมาถกเถียงกันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่การรับรู้ข่าวสารที่ผิด จนนำไปสู้ความรุ่นแรงได้ นายแพทย์ยงยุทธ จึงบอกว่าทางออกเดียวที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ต้องมีการรอมชอมของทั้ง 2 ฝ่าย