นิด้าโพลชี้บัตรคนจนไม่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำในสังคม

นิด้าโพลชี้บัตรคนจนไม่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำในสังคม

นิด้าโพลชี้บัตรคนจนไม่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำในสังคม

รูปข่าว : นิด้าโพลชี้บัตรคนจนไม่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำในสังคม

ผลสำรวจจากนิด้าโพล เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่าการเพิ่มเงินวงในบัตรสวัสดิฯ ยังไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำสังคมได้ เพราะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และเป็นนโยบายที่ไม่ต่างจากประชานิยม พร้อมแนะให้รัฐบาลเพิ่มค่ารักษาพยาบาล

วันนี้ (16 ก.ย.2561) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 1,253 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนร้อยละ 65.60 ไม่ได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 34.40 ระบุว่า ลงทะเบียน


ส่วนความเห็นการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการคนละ 100 - 200 บาท และสามารถเบิกเงินสดไปใช้ได้ พบว่า ร้อยละ 80.84 เห็นด้วย เพราะสามารถนำเงินมาใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการซื้อได้ และทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนร้อยละ 17.80 เห็นว่าแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด


ขณะเดียวกันพบว่าประชาชนร้อยละ 68.08 ระบุว่า ไม่สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนกับคนรวยได้ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ช่วยเหลือได้เพียงเฉพาะหน้าเท่านั้น และผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่ใช่คนจนจริง ๆ ขณะที่ร้อยละ 28.89 ระบุว่า สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ 


ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนร้อยละ 12.53 ระบุว่า ช่วยได้มาก และร้อยละ 32.08 ระบุว่า ช่วยได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ประชาชน ร้อยละ 47.73 ยังเสนอว่า ต้องการให้รัฐเพิ่มค่ารักษาพยาบาลภายในบัตรสวัสดิการ และร้อยละ 38.71 ต้องการให้ช่วยเหลืออาชีพด้านเกษตรกรรม รองลงมาต้องการเงินส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุ ทุนการศึกษาบุตร และช่วยค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ

ทั้งนี้ ประชาชนกว่าร้อยละ 66 มองว่า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไม่แตกต่างจาก "นโยบายประชานิยม" เพราะมีแนวทางในการแก้ไข ช่วยเหลือ ปัญหาความยากจนเหมือนกัน แค่ใช้ชื่อเรียกที่ต่างกัน

 

กลับขึ้นด้านบน