VDO CLIP HOT CLIP
ศิษย์พระดาบสปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

( 20/07/2014 - 20:46 น. )

ศิษย์พระดาบสร่วมกับเยาวชน จากสถาบันต่างๆ ปลูกป่าเฉลิมพระเกีย...


องค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเตรียมสรุปแนวทางปฏิรูปเสนอ สนช.
15/09/2014 - 09:01 น.

เพื่อไม่ให้นโยบายจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน องค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจึงใช้กลไกที่เรียกว่า สมัชชาปฏิรูปธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมาเป็นเครื่องมือจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปนโยบายจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขึ้น และวันนี้ (15 ก.ย.57) จะมีการสรุปความเห็นและข้อเสนอ 8 ประเด็นปฏิรูปทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการน้ำ และทิศทางปฏิรูปพลังงาน โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะเตรียมการปฏิรูป