VDO CLIP HOT CLIP
ยึดไม้หวงห้ามกว่า 150 ท่อนซุกป่าสวนยางที่อ.รัตภูมิ สงขลา

( 20/07/2014 - 20:07 น. )

ทหารฝ่ายปกครองและตำรวจบุกยึดไม้เถื่อน กว่า 150 ท่อน ที่ถูกลั...


ความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดไทย-เมียนมาร์
18/10/2014 - 12:56 น.

ปัญหาความยากจนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่พลักดันให้คนชายขอบในประเทศเมียนมาร์ ตรงข้าม จ.เชียงราย เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทำให้ที่ผ่านมา ปปส.ของไทย และเมียนมาร์ หันมาร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรชาวเมียนมาร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมาร์ โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยพบว่าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ ดีขึ้นกว่าในอดีตหลังมีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผสมผสาน ส่งเสริมการศึกษา และจัดตั้งโรงพยาบาล