ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนะรัฐใช้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Sat, 17/09/2011 - 15:53
Printer-friendly version
Views: 940

“สุรเกียรติ์” อดีต รมว.ต่างประเทศ เป็นห่วงหลังผลสำรวจของคนไทยในเรื่องการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าไทยอยู่ในลำดับท้ายของกลุ่ม พร้อมแนะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

ในงานสัมมมนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจัดโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ แสดงความเป็นห่วงว่า ขณะนี้คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวการเข้าสู่ AEC จากผลการสำรวจพบว่า ไทยเกือบจะเป็นอันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าใจถึงความสำคัญ ขณะเดียวกันรัฐบาลควรจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพราะเป็นหลักของความพอประมาณ สมเหตุสมผล ทั้งด้านการค้าและการลงทุน

นอกจากนี้ยังเห็นว่า การเปิดเสรีนั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับการเมืองและวัฒนธรรม เพื่อทำให้ประเทศอาเซียนมีความแข็งแกร่ง และกลับมาเป็นภูมิภาคที่เป็นที่สนใจของโลกอีกครั้ง ขณะเดียวกันรัฐบาลควรส่งเสริมให้คนไทยได้รับทราบถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริง

Rated 5/5  (1 vote)

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ