ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯส่งสาส์นเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2555

Fri, 13/01/2012 - 15:51
Printer-friendly version
Views: 2,887
นายกฯส่งสาส์นเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2555

นายกฯส่งสาส์นถึงเด็กและเยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.นี้ พร้อมย้ำ มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็ก และ เยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสาส์น เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ว่า เนื่องในโอกาสที่ “วันเด็กแห่งชาติ” เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 255  ดิฉันขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติทุกคน พร้อมทั้งขอมอบคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” ปีนี้ว่า “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและเป็นพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปในอนาคต รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็ก และ เยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่ปัญญา มีคุณธรรม  ความสามัคคี และ มีจิตอาสาเพื่อสังคม ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ ที่สำคัญคือยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปีพุทธศักราช 2554 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ประชาชน เป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเด็กและเยาวชนต่างได้รับผลกระทบ ทั้งจากปัญหาครอบครัว การดำรงชีวิตและการศึกษา ซึ่งถือว่า เป็นประสบการณ์ที่จะฝึกให้เรามีความเข้มแข็งและ เป็นบทเรียนให้เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดีต่อไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมและน่าจดจำคือ เหตุการณ์ครั้งนี้มีกลุ่มเด็ก และ เยาวชนจิตอาสาจำนวนหนึ่งได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยมีจิตสำนึกที่ดี มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ทำให้เชื่อมั่นว่าสังคมไทยและพี่น้องคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก ถือเป็นคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยที่มีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

คำขวัญวันเด็กปีนี้ ดิฉันเน้นให้เด็กไทยให้ความสำคัญในเรื่อง “ความสามัคคี” เพราะความสามัคคีทำให้ทุกอย่างสามารถสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน “มีความรู้คู่ปัญญา” หมายความว่า นอกจากเด็กและเยาวชนจะต้องพยายามศึกษาให้มีความรู้แล้ว ต้องนำความรู้นั้นมาทำให้เกิดปัญญา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ส่วน “คงรักษาความเป็นไทย” เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรใส่ใจ เพราะประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาไทยซึ่งควรค่าแก่การรักษาไว้ สุดท้ายคือ “ใส่ใจเทคโนโลยี” หมายความว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตของคนเราเป็นอันมาก จึงต้องใส่ใจ ต้องเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ แต่การใช้เทคโนโลยีก็ต้องรู้จักใช้อย่างเท่าทัน เข้าใจถึงประโยชน์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์

ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2555 นี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Rated 5/5  (1 vote)

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ