VDO CLIP HOT CLIP
กรมประมงเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบแล้ง

( 15/03/2014 - 14:24 น. )

กรมประมงออกคำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังสัตว์น้ำไ...