'เด็กเส้น' หรือ 'เด็กฝาก' ยังมีอยู่ไหม ในระบบการรับนักเรียนเข้าเรียน ?

ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายใต้ "เงื่อนไขพิเศษ" ที่ ป.ป.ช. ตั้งข้อสังเกตว่า เงื่อนไขบางข้ออาจเป็นช่องว่างที่ถูกใช้เป็นช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงและมีการแข่งขันเพื่อให้ได้เข้าเรียนสูง
กลับขึ้นด้านบน