แถลงข่าวผลตรวจสอบข้อเท็จจริง คดี "บอส อยู่วิทยา"

ศ.วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมาย คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา แถลงข่าวผลตรวจสอบข้อเท็จจริง คดี "บอส อยู่วิทยา" มีข้อเสนอแนะ 5 ข้อ
1.ยกคดีขึ้นดำเนินการใหม่ โดยเฉพาะคดีที่ยังไม่ขาดอายุความ ส่วนนี้ดำเนินการให้แน่นอน
2.ดำเนินคดีและวินัยต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3.บางเรื่องไม่ชัดเจนว่าเป็นความผิดหรือไม่ แต่ต้องพิจารณาพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในเชิงจริยธรรม
4.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้บังคับบัญชาว่ามอบอำนาจไปแล้วจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะให้ไปดำเนินการแต่ละหน่วยงาน รัฐบาลจะให้ ปปท.เป็นศูนย์กลางในการดูแลและติดตาม
5.รัฐบาลจะให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ไปดูแลประสานงานและรายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ
กลับขึ้นด้านบน