กลุ่มแรงงานเรียกร้องรัฐ 11 ข้อ เนื่องในวันแรงงานปี 2558

กลุ่มแรงงานเรียกร้องรัฐ 11 ข้อ เนื่องในวันแรงงานปี 2558

กลุ่มแรงงานเรียกร้องรัฐ 11 ข้อ เนื่องในวันแรงงานปี 2558

รูปข่าว : กลุ่มแรงงานเรียกร้องรัฐ 11 ข้อ เนื่องในวันแรงงานปี 2558

กลุ่มแรงงานเรียกร้องรัฐ 11 ข้อ เนื่องในวันแรงงานปี 2558 กลุ่มผู้ใช้แรงงานถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ แต่กลุ่มแรงงานในสังคมไทยในหลายๆพื้นที่ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยากลำบากและแรงงานส่วนใหญ่ต้องประสบกับภาระหนี้สินท่วมตัว ด้วยปัญหาค่าครองชีพในสังคมที่ยังคงเหลื่อมล้ำกับค่าจ้างที่ได้รับ จึงทำให้ปี 2558 กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมีข้อเสนอต่อรัฐ 11 ข้อเรียกร้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมีข้อเรียกร้องต่อรัฐ 11 ข้อ ประกอบด้วย การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำพร้อมควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค, ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้าง, ยกเว้นเก็บภาษีเงินได้, ตราพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบ, แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาลใบเดียวให้ใช้ทุกโรงพยาบาล, รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ, เร่งออกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน, ยกระดับสำนักความปลอดภัยแรงงานเป็น"กรม", สนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี 2558

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มแรงงาน 12 จังหวัด พบว่าคนงานยังคงได้ค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายและได้รับสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม ทำให้กลุ่มแรงงานยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและมีหนี้สินท่วมตัว จึงพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอต่อรัฐในการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง 360 บาทให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 58 เพื่อให้มีการปรับขึ้นค่าจ้าง 360 บาทในวันที่ 1 ม.ค.2559 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มแรงงานไทย

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติในปี 2558 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับสวัสดิการทางการรักษาพยาบาล เพื่อลดความเลื่อมล้ำและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล รองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานในอาเซียน ส่งเสริมให้มีการทำงานและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยขยายการให้บริการไปทั่วประเทศด้วย


กลับขึ้นด้านบน