ธ.ก.ส.เคาะประกันภัยข้าว 268 ล้านบาท

ธ.ก.ส.เคาะประกันภัยข้าว 268 ล้านบาท

ธ.ก.ส.เคาะประกันภัยข้าว 268 ล้านบาท

รูปข่าว : ธ.ก.ส.เคาะประกันภัยข้าว 268 ล้านบาท

ธ.ก.ส.เคาะประกันภัยข้าว 268 ล้านบาท ภายหลังที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558 เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองหากเกิดภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตตกต่ำ โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ธ.ก.ส.จะเริ่มเปิดขายกรรมธรรม์และสมทบค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อจูงใจเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดขายกรมธรรม์โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558 ต่อเนื่องจากปี 2557 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2558 และจะสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ภายใน 30 วัน หลังจากเดือนที่มีปริมาณพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดผ่านพ้นไปตามรายงานสถิติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธ.ก.ส.จะทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล โดยขอชดเชยเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 268 ล้านบาทและสมทบค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 10 บาท จากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ โดยตั้งพื้นที่เป้าหมายร่วมโครงการทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์จัดเก็บเบี้ยประกันภัยยังคงแบ่งเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง โดยเกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ตั้งแต่ 60 - 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรในส่วนที่เหลือ 64.12 - 383.64 บาทต่อไร่

ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัย วงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสำหรับภัยธรรมชาติ และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ขณะที่การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ใช้เกณฑ์การประเมินความเสียหายที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน


กลับขึ้นด้านบน