ข้อเสนอแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ

ข้อเสนอแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ

ข้อเสนอแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ

รูปข่าว : ข้อเสนอแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ

ข้อเสนอแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ เครือข่ายแรงงานร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยทุกปีกลุ่มแรงงานจะมีข้อเสนอไปยังรัฐบาล ซึ่งในปี 2558 ยังคงเน้นย้ำข้อเสนอเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงเรียกร้องให้สร้างความเป็นธรรมและหาแนวทางลดข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

กลุ่มผู้ใช้แรงงานในนามกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทย และกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ทยอยเดินทางมารวมตัวที่หน้ารัฐสภาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมย์และข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2558 เช่นเดียวกับกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างและสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ ที่เตรียมเคลื่อนขบวนจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังท้องสนามหลวง เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี

สำหรับข้อเรียกร้องหลักที่ทั้ง 2 กลุ่ม เห็นตรงกัน คือการขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง  โดยเป็นประเด็นสำคัญที่เรียกร้องต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ในหลายรัฐบาล

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวถึงสาเหตุที่รัฐบาลยังไม่ให้สัตยาบันหรือรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าว เพราะทุกรัฐบาลกังวลว่าจะกระทบต่อความมั่นคง เพราะไม่ใช่แค่เฉพาะแรงงานไทยที่จะรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองเรียกร้องความเป็นธรรมหรือสิทธิที่พึงได้รับ แต่แรงงานข้ามชาติก็สามารถรวมตัวได้เช่นกันทั้งที่ความจริงแล้วหากรัฐบาลดูแลผู้ใช้แรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างบางส่วน ก็ไม่ต้องกังวลต่อเรื่องนี้  ตรงกันข้ามการรับรองอนุสัญญาฉบับนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยต่อสายตานานาชาติมากขึ้นเพราะให้ความสำคัญในการดูแลแรงงานทุกเชื้อชาติ

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์การสภาลูกจ้างและสหพันธ์รัฐวิสาหกิจ มีทั้งหมด 11 ข้อ เช่น ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้าง ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เร่งนำกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2541 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เข้าสู่การพิจารณาของสนช.

ขณะที่กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 4 ข้อ โดยขอให้รัฐบาลวางมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน การคุกคามและเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงานในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้การเสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ  การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ยังเป็นอีกข้อเรียกร้องที่ทั้ง 2 กลุ่มเห็นตรงเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในปี 2558 

ทั้งนี้กลุ่มองค์การสภาลูกจ้างและสหพันธ์รัฐวิสาหกิจ จะเคลื่อนขบวนไปจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง โดยในเวลาประมาณ 11.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเปิดงานและรับข้อเสนอ


กลับขึ้นด้านบน