กุลสตรีไทย 2555 เวทีที่ไม่ได้มีดีแค่สวย

กุลสตรีไทย 2555 เวทีที่ไม่ได้มีดีแค่สวย

กุลสตรีไทย 2555 เวทีที่ไม่ได้มีดีแค่สวย

รูปข่าว : กุลสตรีไทย 2555 เวทีที่ไม่ได้มีดีแค่สวย

กุลสตรีไทย 2555 เวทีที่ไม่ได้มีดีแค่สวย เวทีนี้ไม่ได้มีดีแค่สวย แต่ต้องงามพร้อมทั้งกิริยามารยาท รอบรู้ในประเพณี และวัฒนธรรม คือคุณสมบัติของสาวงามเจ้าของตำแหน่งกุลสตรีไทยปี 2555

ภาคปฏิบัติประดิษฐ์มาลัย พานพุ่ม เป็น 1 ในกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประกวดชิงตำแหน่งกุลสตรีไทย 2555 ต้องเรียนรู้ ยังมีการทำอาหาร ขนมไทย อบรมมารยาท คุณธรรม จริยธรรม ไปจนถึงนาฏศิลป์ ที่นักศึกษาตัวแทนสถาบันต่างๆ ทั้ง 50 คน ต้องผ่านด่านทดสอบ ซึ่งกำหนดให้เป็นมาตรฐานกุลสตรีไทย หลายคนยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้คุณสมบัติสตรีที่พึงมีเป็นพื้นฐาน แม้ไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วิชาการเรือน

ฐิติมน สุภารี ผู้เข้าประกวดสรรหากุลสตรีไทย กล่าวว่า ได้ฝึกร้อยมาลัย จัดพานพุ่ม คือนอกได้เรียนศิลปะแบบนี้แล้ว ได้ฝึกนั่งสมาธิด้วย เอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้เรามีสติในทุกๆ อย่างที่ทำ

จิดาภา กรุงไกรจักร์ ผู้ริเริ่มโครงการสรรหากุลสตรีไทย กล่าวว่า กุลสตรีไทย คือต้องมีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราให้ทำคือการได้ฝึกทั้งมารยาท และสมาธิ สอนให้พวกเขารู้ถึงคุณค่าของผู้หญิง

สังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้วัฒนธรรมไทยหลายอย่างเลือนหาย หนึ่งในนั้นคือคุณสมบัติความเป็นกุลสตรี โครงการสรรหากุลสตรีไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้คุณค่าของความเป็นผู้หญิงผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านศิลปะ งานฝีมือ การฝึกสมาธิ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไปจนถึงโอกาสในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานต่อ และเป็นตัวอย่างให้สตรีรุ่นใหม่ โดยคะแนนจากกิจกรรมทั้งหมดจะถูกรวบรวมจนถึงช่วงสุดท้าย คือการตอบคำถามบนเวทีประกวด สะท้อนคุณค่าของผู้หญิงที่มีมากกว่าความสวย คือคุณธรรม และความรู้ อีกพลังของสตรีในการขับเคลื่อนสังคม
 


กลับขึ้นด้านบน