"เอแบคโพล" เผย ปชช. ร้อยละ 60.2 ไม่เห็นด้วยซ้อมระบายน้ำ 5,7 ก.ย. เพราะเป็นช่วงมรสุม

"เอแบคโพล" เผย ปชช. ร้อยละ 60.2 ไม่เห็นด้วยซ้อมระบายน้ำ 5,7 ก.ย. เพราะเป็นช่วงมรสุม

"เอแบคโพล" เผย ปชช. ร้อยละ 60.2 ไม่เห็นด้วยซ้อมระบายน้ำ 5,7 ก.ย. เพราะเป็นช่วงมรสุม

รูปข่าว : "เอแบคโพล" เผย ปชช. ร้อยละ 60.2 ไม่เห็นด้วยซ้อมระบายน้ำ 5,7 ก.ย. เพราะเป็นช่วงมรสุม

"เอแบคโพล" เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง "ความกังวลของสาธารณชนต่อ การโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง และการทดสอบการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล" พบประชาชน ร้อยละ 60.2 ระบุว่าช่วงเวลาวันที่ 5 และ 7 กันยายนนี้ ยังไม่เหมาะสมกับการซ้อมแผนระบายน้ำเข้ากรุงเทพมหานคร เพราะเป็นช่วงมรสุม ขณะที่ ร้อยละ 39.8 ระบุว่า เหมาะสมแล้ว เพราะจะได้ข้อมูลใกล้เคียงที่สุด

ผลวิจัยเชิงสำรวจของ "เอแบคโพล" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง "ความกังวลของสาธารณชนต่อ การโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง และการทดสอบการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล"  พบว่า ประชาชนร้อยละ 86.6 ทราบข่าวการซ้อมปล่อยน้ำดังกล่าว แต่ร้อยละ 60.2 ระบุว่าช่วงเวลาวันที่ 5 และ 7 กันยายนนี้ ยังไม่เหมาะสมกับการซ้อมแผนระบายน้ำเข้ากรุงเทพมหานคร เพราะเป็นช่วงมรสุม ฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุน และไม่เชื่อรัฐบาล เพราะยังมีความขัดแย้งวุ่นวายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ชาวบ้านยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งที่แล้ว ทุกข์เก่ายังไม่หายทุกข์ใหม่กำลังมา  และยังมีปัญหาเงินเยียวยาอยู่ ยังซ่อมบ้านไม่เสร็จจึงกังวลว่าจะซ้ำเติมทุกข์ชาวบ้านไปอีก เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 39.8 ระบุว่าเหมาะสมแล้วเพราะทำตอนน้ำมากจะได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง เป็นการเตรียมพร้อมรับมือของหน่วยงานต่างๆ และการทดสอบคูคลองต่างๆ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม

ส่วนความกังวลต่อการซ้อมแผนระบายน้ำเข้ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ พบว่า คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 74.9 กังวลและมีสัดส่วนของคนที่กังวลมากกว่า ประชาชนในต่างจังหวัด ร้อยละ 55.6 รู้สึกกังวลต่อแผนซ้อมการระบายน้ำเข้ากรุงเทพมหานครเช่นกัน
 

สำหรับกรณีการโกหกสีขาวของ รมว.คลัง ผลสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.4 ทราบข่าวการโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง โดยร้อยละ 73.4 ระบุว่าทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติลดลง และ ร้อยละ 66.3 ระบุ หลังมีข่าวการโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง ส่งผลทำให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลดลง และเมื่อสอบถามถึงความตกต่ำของมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองไทย พบว่า ร้อยละ 84.3 ระบุ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองไทยตกต่ำลง และร้อยละ 82.9 ระบุว่า กังวลต่อเด็กและเยาวชนของชาติที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของรัฐมนตรีคลังของไทย และร้อยละ 83.5 ระบุถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรีคลังภายหลังมีข่าวการโกหกว่า ควรลาออก 

ทั้งนี้ ผลสำรวจได้ศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ พะเยา เพชรบูรณ์ เชียงใหม่  นครพนม สกลนคร สุรินทร์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช ชุมพร และตรัง จำนวนทั้งสิ้น 2,157 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27 ส.ค -1 ก.ย. 55 ที่ผ่านมา

โดยลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 47.4 เป็นชาย ร้อยละ 52.6 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 5.4 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 20.8 อายุระหว่าง 20–29 ปี ร้อยละ 21.7 อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 21.6 อายุระหว่าง 40–49 ปี และ ร้อยละ 30.5 อายุ 50 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ตัวอย่างร้อยละ 64.6 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 30.9 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.5 ระบุสำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 30.7 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 28.5 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 8.3 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 11.8 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.1 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 8.6 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 3.0 ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 


กลับขึ้นด้านบน