สธ.สรุปบทเรียนน้ำท่วมพบขาดการบูรณาการแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สธ.สรุปบทเรียนน้ำท่วมพบขาดการบูรณาการแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สธ.สรุปบทเรียนน้ำท่วมพบขาดการบูรณาการแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

รูปข่าว : สธ.สรุปบทเรียนน้ำท่วมพบขาดการบูรณาการแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สธ.สรุปบทเรียนน้ำท่วมพบขาดการบูรณาการแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ กระทรวงสาธารณสุขระบุบทเรียนน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว พบว่าประชาชนยังขาดการเตรียมพร้อม ขณะเดียวกัน เสนอให้มีการวางแผนรับมือแบบบูรณาการในระดับชาติ และจัดให้มีการซ้อมแผนต่อเนื่องทุกปี พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และปรับตัว

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากมหาอุทุกภัยปี 2554 ที่ธนาคารโลกจัดอันดับให้เป็นความเสียหายอันดับ 4 ของโลกด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 425 ล้านล้านบาท และมีคนตกงานกว่า 700,000 คน จึงได้จัดทำวิจัยเพื่อวางแผนรับมือ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นักวิจัยสถาบันวิจัยระบสาธารณสุข กล่าวว่า จุดอ่อนน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา พบว่ายังขาดการประเมินประสิทธิภาพของการเข้าถึงบริการทั้งเรื่องการรักษาโรค การอุปโภคบริโภค การขาดการแลกเปลี่ยนเชิงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ยังพบบุคลากรเลือกปฏิบัติให้ความช่วยเหลือเฉพาะบางพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง
 
ด้านข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า จุดอ่อนที่พบคือการขาดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ การดำนินงานมีลักษณะตั้งรับมากกว่าเชิงรุก ส่งผลให้เกิดปัญหาอพยพส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งขาดแผนขอสนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ จริยธรรมของคนที่ยังมีความห่วงใยกันค่อนข้างน้อยในสังคม ช่องว่างการสื่อสาร ประสิทธิภาพของชุมชน ถูกภาครัฐมองข้าม ทำให้การทำงานร่วมกัน ไม่สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกัน การบริการโรงพยาบาลยังเกิดความสับสนเรื่องการสื่อสาร และบริหารงานส่วนกลางที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ ซึ่งในหลักความจริงควรตั้งแบบถาวร
 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขยังเสนอให้หน่วยงานทั้งส่วนใน และนอกกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนทบทวน พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีเกิดภัยพิบัติ ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนหาทำเลจัดตั้งศูนย์อพยพกรณีภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และส่งเสริมทักษะการเตรียมพร้อมให้กับประชาชน โดยเฉพาะความรู้การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


กลับขึ้นด้านบน