นายกฯ ย้ำ เตรียมพิจารณาปรับใช้ "ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 56-60" ตามที่วปอ. เสนอ

นายกฯ ย้ำ เตรียมพิจารณาปรับใช้ "ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 56-60" ตามที่วปอ. เสนอ

นายกฯ ย้ำ เตรียมพิจารณาปรับใช้ "ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 56-60" ตามที่วปอ. เสนอ

รูปข่าว : นายกฯ ย้ำ เตรียมพิจารณาปรับใช้ "ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 56-60" ตามที่วปอ. เสนอ

นายกฯ ย้ำ เตรียมพิจารณาปรับใช้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะพิจารณาและปรับใช้ "ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร ตั้งแต่ปี 2556-2560" เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน หลังนักศึกษา วปอ. เสนอยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้าน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวตอบรับและพร้อมนำ ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร ตั้งแต่ปี 2556-2560  มาปรับใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน หลังนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. นำเสนอยุทธศาสตร์ชาติปี 2556  เพื่อวางพื้นฐานให้นำไปสู่ประเทศที่ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องด้วยว่า การคิดและพัฒนาประเทศจำเป็นต้องร่วมกันทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ขณะเดียวกันประเทศต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก

ทั้งนี้ วปอ. ได้มีข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติรวม 4 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบในตำแหน่งที่ตั้งของไทย เชื่อมโยงกับประเทศรอบด้าน รวมทั้งจีนและอินเดีย, ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นวาระแห่งชาติ และส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรร และยุทธศาตร์การยุติ


กลับขึ้นด้านบน