ชาวต.หลักหก จ.ปทุมธานี เตรียมรับมือน้ำท่วม

ชาวต.หลักหก จ.ปทุมธานี เตรียมรับมือน้ำท่วม

ชาวต.หลักหก จ.ปทุมธานี เตรียมรับมือน้ำท่วม

รูปข่าว : ชาวต.หลักหก จ.ปทุมธานี เตรียมรับมือน้ำท่วม

ชาวต.หลักหก จ.ปทุมธานี เตรียมรับมือน้ำท่วม ชาวชุมชนตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เรียกร้องภาครัฐ เร่งให้ข้อมูลการเยียวยาน้ำท่วมที่ถูกต้องแก่ประชาชน หลังที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานคร พร้อมมั่นใจบทเรียนจากน้ำท่วม และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ จะช่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในอนาคตได้

ตัวแทนชาวชุมชน 7 หมู่บ้าน ในตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจแนวทางป้องกันน้ำท่วม ในโครงการ "รักชุมชนหลักหก เฝ้าระวังอุทุกภัย ร่วมใจฟื้นฟู ชุมชนยั่งยืน" ซึ่งที่ผ่านมาในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ตำบลหลักหก ถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ สูงกว่า 1 เมตร นานกว่า 2 เดือน และปัญหาด้านการสื่อสารเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะ ผู้ป่วย, คนชรา และเด็ก ในพื้นที่ทำได้ยาก วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต และ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ พร้อมกับชุมชน ถอดบทเรียนจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา เพื่อจัดทำข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน จำแนกอายุ ประวัติผู้ป่วย คนชรา ในพื้นที่ กำหนดจุดให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ จีไอเอส ที่สามารถเห็นสภาพพื้นที่ คาดการณ์ปริมาณในระบบ 3 มิติ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดน้ำท่วมในอนาคต

ตัวแทนชุมชนในตำบลหลักหก ยังเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องการเยียวยา ให้ความช่วยเหลือ เพราะตำบลหลักหกถือเป็นพื้นที่รับน้ำจากทางเหนือ ซึ่งจากน้ำท่วมปี 2554 พื้นที่นี้กลายเป็นแนวกันชนน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมในหลายพื้นที่ รวมถึงมาตรการเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งขุดลอกคลองเปรมประชากร พร้อมเสนอภาครัฐควรนำรูปแบบการบริหารจัดการ ป้องกันน้ำท่วมที่ได้ทำขึ้นนี้ ไปปรับใช้ในหลายพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อไป


กลับขึ้นด้านบน