ผุดหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 4 หวังเป็น"ศูนย์กลางเรียนรู้ดาราศาสตร์" ภาคเหนือตอนล่าง

ผุดหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 4 หวังเป็น"ศูนย์กลางเรียนรู้ดาราศาสตร์" ภาคเหนือตอนล่าง

ผุดหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 4 หวังเป็น"ศูนย์กลางเรียนรู้ดาราศาสตร์" ภาคเหนือตอนล่าง

รูปข่าว : ผุดหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 4 หวังเป็น"ศูนย์กลางเรียนรู้ดาราศาสตร์" ภาคเหนือตอนล่าง

ผุดหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 4 หวังเป็น

 รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน มุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถาบันการศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง และกระจายโอกาสในการบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

 
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินการภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 460 ล้านบาท  กำหนดแผนในการก่อสร้างทั้งหมดรวม 5 แห่ง ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2555 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯพระราชทานชื่อหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนทั้ง 5 แห่ง ให้ชื่อว่า “หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหอดูดาวนั้น ๆ” 
 
โดยขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา (ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (ต.วังเย็น อ.แปลงยาว) และ หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา (เขารูปช้าง) ซึ่ง หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พิษณุโลก จะเป็นแห่งที่ 4 ที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นลำดับถัดไป
 


กลับขึ้นด้านบน