แรงงานนอกระบบเตรียมเสนอนโยบายแรงงานฯต่อผู้ว่าฯกทม.

แรงงานนอกระบบเตรียมเสนอนโยบายแรงงานฯต่อผู้ว่าฯกทม.

แรงงานนอกระบบเตรียมเสนอนโยบายแรงงานฯต่อผู้ว่าฯกทม.

รูปข่าว : แรงงานนอกระบบเตรียมเสนอนโยบายแรงงานฯต่อผู้ว่าฯกทม.

แรงงานนอกระบบเตรียมเสนอนโยบายแรงงานฯต่อผู้ว่าฯกทม. การเข้าไม่ถึงสวัสดิการ เเละไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเเรงงาน ส่งผลให้เเรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต จึงเตรียมข้อเสนอนโยบายแรงงานนอกระบบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกรัฐมนตรี วันพรุ่งนี้

เเรงงานนอกระบบกว่า 1.2 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเเรงงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เเล้วย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่จึงมีสถานะเป็นประชากรเเฝง เเละไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว จึงส่งผลต่อการรวมกลุ่มของเเรงงานเหล่านี้ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเป็นทางเลือกในการเข้าถึงสิทธิ เเละบริการจากภาครัฐ
 
เเม้ว่าที่ผ่านมา การดำเนินการงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเเรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานจากภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเเผนยุทธศาสตร์ เเละนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองเเรงงาน เเต่จนถึงปัจจุบันกฎหมาย เเละนโยบายต่างๆ ยังไม่มีการบังคับใช้
 
ข้อจำกัดในระดับนโยบายหลายอย่างของกรุงเทพมหานคร เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จึงได้พัฒนาข้อเสนอที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อเเรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร โดยระดมความคิดเห็นต่อปัญหา เเละทางออกร่วมกันระหว่างผู้นำ เเละสมาชิกกลุ่มอาชีพทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มเเท็กซี่ กลุ่มหาบเร่เเผงลอย เเละกลุ่มเก็บขยะ ซาเล้ง
 
ซึ่งข้อเสนอของสมัชชาเเรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร หลักๆ มีอยู่ 3 ข้อ คือ 1 ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อความมั่นคงด้านรายได้ เเก่สมาชิกกลุ่มอาชีพทั้ง 5 ซึ่งส่วนใหญ่ เสนอให้ภาครัฐขึ้นทะเบียนการหรือออกบัตรประจำตัววิชาชีพ เเละเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ภาครัฐจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
 
ข้อเสนอข้อที่ 2 เสนอให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคจากการทำงาน เเละเข้าถึงบริการสุขภาพ เเละสุดท้ายเสนอให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคม
 
ทั้งนี้ เครือข่ายเเรงงานนอกระบบจะจัดการประชุม หารือถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเเรงงานนอกระบบ เเละจะยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้


กลับขึ้นด้านบน