เอ็นจีโอ แถลงเรียกร้อง กบอ.ลาออกรับผิดชอบความล้มเหลวกันน้ำท่วมไม่ได้

เอ็นจีโอ แถลงเรียกร้อง กบอ.ลาออกรับผิดชอบความล้มเหลวกันน้ำท่วมไม่ได้

เอ็นจีโอ แถลงเรียกร้อง กบอ.ลาออกรับผิดชอบความล้มเหลวกันน้ำท่วมไม่ได้

รูปข่าว : เอ็นจีโอ แถลงเรียกร้อง กบอ.ลาออกรับผิดชอบความล้มเหลวกันน้ำท่วมไม่ได้

เอ็นจีโอ แถลงเรียกร้อง กบอ.ลาออกรับผิดชอบความล้มเหลวกันน้ำท่วมไม่ได้ นายศรีสุวรรณ จรรยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกฯปลด ปลอด-รอยล และคณะกรรมการ กบอ.ออกทั้งคณะ

 ตามที่รัฐบาลได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 62/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กบอ.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานฯ มีนายรอยล  จิตรดอน นายอำพน  กิตติอำพน และนายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการและข้าราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ความดังทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น

 
คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ คือ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. และกำหนดวิธีดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความเห็นชอบสนับสนุนวงเงินรายจ่าย กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย สั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย  อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่ กบอ. มอบหมาย กำกับการปฏิบัติงานของ สบอช. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และ กนอช. มอบหมาย
 
นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบาย “บางระกำโมเดล” มาจนถึงการทัวร์นกขมิ้น เพื่อสร้างภาพโชว์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการบริหารน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนกระทั่งมาถึงการซักซ้อมการปล่อยน้ำ-ผลักดันน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกที่ผ่านมา พร้อมกับการคุยโม้โออวดถึงศักยภาพในการบริหารจัดน้ำว่า “ปี 2555 น้ำจะไม่ท่วม 100%” ภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทนั้น
 
ขณะนี้ได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะในตัวเมืองสุโขทัย และหลายอำเภอในจังหวัดอยุธยา ยังผลให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อชาวบ้านและเกษตรกรเป็นจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ต้องนำเงินจากภาษีท้องถิ่นของประชาชนไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วหลายล้านบาท ในขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงคือ กบอ. กับออกมาปฎิเสธความรับผิดชอบแบบไม่ละอายโดยอ้างว่า “เป็นเหตุสุดวิสัย” ทั้ง ๆ ที่มีเงินงบประมาณอย่างมหาศาล และมีระยะเวลาที่มากเพียงพอที่จะบริหารจัดการน้ำท่วมได้ แต่กลับทำงานแบบใช้ปากบริหารงาน-สร้างภาพไปวัน ๆ โดยไม่คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และการที่ต้องเร่งรัดปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งไว้
 
          ด้วยเหตุดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาด ล้มเหลว และไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานฯ กบอ. นายรอยล จิตรดอน ปธ.คณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำในคณะกรรมการ กบอ. และคณะกรรมการคนอื่น ๆ โดยชัดแจ้ง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องประเมินและแสดงออกถึงความเด็ดขาดและความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวโดยเร็ว
 
ทั้งนี้จะเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม เพราะหากปล่อยให้บุคคลที่ไม่มีศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในการบริหารจัดการน้ำ โดยเอาคนที่เชี่ยวชาญการเลี้ยงปลาตู้ หรือเก่งแต่ทางคณิตศาสตร์มาบริหารปัญหาน้ำ พร้อมกับเงินงบประมาณของชาติถึง 3.5 แสนล้านบาท ก็อาจจะนำไปสู่ความเสียหายของประเทศชาติและประชาชนมากกว่านี้ก็เป็นได้
 
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในทางบริหารสั่งปลดนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธาน กบอ. นายรอยล จิตรดอน และคณะกรรมการ กบอ.อื่นทั้งชุดลาออก แล้วแสงหาผู้ที่มีความรู้-ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำโดยตรงมาทำหน้าที่แทน เพื่อให้คำสั่งดังกล่าวเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสุโขทัยและอยุธยาต่อไป และหากนายกรัฐมนตรียังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดล้มเหลวนี้ทั้งหมดในกระบวนการทางศาล
 
 


กลับขึ้นด้านบน