เครือข่ายสุขภาพฯ ประกาศหนุนร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่

เครือข่ายสุขภาพฯ ประกาศหนุนร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่

เครือข่ายสุขภาพฯ ประกาศหนุนร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่

รูปข่าว : เครือข่ายสุขภาพฯ ประกาศหนุนร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่

เครือข่ายสุขภาพฯ ประกาศหนุนร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ ห่วงเด็กไทยเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

 ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ 35 องค์กร และภาคีสุขภาพกว่า 900 คน ที่ร่วมในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 11 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญา เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุน ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ท. ... เพราะตระหนักว่าในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจยาสูบได้มีกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อล่อลูกค้าอย่างไม่ลดละ 

 
และที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือการที่กลุ่มธุรกิจยาสูบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ไปที่เยาวชนและสตรี  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งพวกเราเห็นร่วมกันว่า รัฐบาลไทยต้องถือว่า “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่” เป็นพันธกิจสำคัญ  ในการปกป้องสุขภาวะของประชาชนไทย ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึง
 
ศ.พญ.สมศรี กล่าวว่า ที่สำคัญประเทศไทยได้ร่วมลงนามในกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2548 จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดในอนุสัญญาฯ  อันรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในอนุสัญญาฯ  
 
โดยประเด็นที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่  เช่น  ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรตต่ำกว่าซองละยี่สิบมวนและห้ามแบ่งขายเป็นมวนๆ  ห้ามขายและสูบยาสูบในสถานที่ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ  ห้ามโฆษณาในสื่อต่างๆทุกประเภท รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้สื่อบุคคล (พริตตี้)  และเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝืนสูบยาสูบในเขตปลอดบุหรี่และเจ้าของสถานที่ด้วย   


กลับขึ้นด้านบน