"ไทย-ลาว" ร่วมมือบริหารจัดการน้ำ หลังสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้น

"ไทย-ลาว" ร่วมมือบริหารจัดการน้ำ หลังสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้น

"ไทย-ลาว" ร่วมมือบริหารจัดการน้ำ หลังสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้น

รูปข่าว : "ไทย-ลาว" ร่วมมือบริหารจัดการน้ำ หลังสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้น

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำ หลังจากสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณลุ่มน้ำโขง 5 สถานีเพื่อให้ไทย-ลาวสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรลงนามความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2 ด้าน ได้แก่ การบริการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

โครงการนี้จะทำให้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถคาดการณ์สภาพภูมิอากาศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างแม่นยำลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อติดตามปริมาณน้ำฝนและสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสำคัญ 5 สถานีได้แก่ ปากแม่น้ำงึม ปากแม่น้ำอู ปากน้ำกระดิ่ง ปากแม่น้ำเซบั้งไฟ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

สำหรับสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ทำการติดตั้งในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ ความชื้น และส่งข้อมูลผ่านระบบจีพีเอส โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีมาบริหารจัดการน้ำจะทำให้การบริหารจัดการน้ำชุมชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กลับขึ้นด้านบน