เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ "อีสาน-เหนือ" คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ "อีสาน-เหนือ" คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ "อีสาน-เหนือ" คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ

รูปข่าว : เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ "อีสาน-เหนือ" คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบเตรียมสรุปข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2 เดือน ขณะที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยเห็นว่า อาจนำไปสู่การถูกจำกัดพื้นที่การปลูกยาสูบในอนาคต

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ กว่า 1,000  คนชุมนุมด้านหน้าโรงแรมริชม่อน จังหวัดนนทบุรีสถานที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้คัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากมองว่า เนื้อหาของกฎหมายอาจนำไปสู่การริดรอนสิทธิ ลดพื้นที่การปลูกยาสูบในอนาคต ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนถึงมาตรกรรองรับเพราะจะส่งผลให้เกษตรกรแรงงานหลายหมื่นคนตกงาน ขณะเดียวกันการรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎหมายดังกล่าว ไม่เคยเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรเข้ามีส่วนร่วม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรคในฐานะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ปฏิเสธว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเนื้อหาตามที่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเข้าใจ แต่จะเป็นประโยชน์เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจในการควบคุมการส่งเสริมการขาย หรือ CSR บริษัทยาสูบข้ามชาติไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบปรับปรุงจากกฎหมายเดิม คือ กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ปี 2535 มีสาระสำคัญคือการห้ามขายยาสูบให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์

ส่วนผู้ค้าปลีกต้องติดแสดงสื่อ รณรงค์ให้ลด ละ เลิก บุหรี่ยังจุดจำหน่าย รวมถึงการออกใบสั่งปรับแก่ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ และเพิ่มอัตราโทษปรับจากเดิม 2,000 บาท เป็น 5,000 บาท ซึ่งถือเป็นประเด็นล่าสุดที่มีการปรับเพิ่มเติมนเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน หลังจากรับฟังความคิดเห็นครบทุกภูมิภาคแล้วคณะกรรมการจะสรุปข้อดี ข้อเสีย พร้อมปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2 เดือน


กลับขึ้นด้านบน