ผลทดสอบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นของ รร. ใน จ.ระยอง พบสารตะกั่วปนเปื้อนสูงมาก

ผลทดสอบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นของ รร. ใน จ.ระยอง พบสารตะกั่วปนเปื้อนสูงมาก

ผลทดสอบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นของ รร. ใน จ.ระยอง พบสารตะกั่วปนเปื้อนสูงมาก

รูปข่าว : ผลทดสอบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นของ รร. ใน จ.ระยอง พบสารตะกั่วปนเปื้อนสูงมาก

ผลทดสอบสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นของ รร. ใน จ.ระยอง พบสารตะกั่วปนเปื้อนสูงมาก ผลการทดสอบสีที่ใช้เครื่องเล่นของ รร.วัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ เก็บตัวอย่างมาทำการทดสอบ พบว่า มีสารตะกั่วปนเปื้อนในสีทาเครื่องเล่น เกินกว่าค่ามาตรฐานในปริมาณสูงมาก และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดของนักเรียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงแนะนำให้หยุดการเล่นเครื่องเล่นของโรงเรียนชั่วคราว

ตัวอย่างสีที่ใช้ทาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น รร.วัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะและธาตุปริมาณน้อย โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เติมกรดไฮโดรครอลิก 0.07 โมลล่า ก่อนนำมาทดสอบความเป็นกรด ด่าง ที่ค่า PH 1.5 แล้วนำตัวอย่างเข้าเครื่องเขย่าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1 ชม. ทิ้งไว้อีก 1 ชม. เพื่อเลียนแบบการละลายของโลหะหนักในสภาวะเดียวกันกับกระเพาะอาหารของคน


 

จากนั้นนำมากรองให้เหลือเฉพาะสารละลาย แล้วจึงนำไปทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก เบื้องต้นพบค่าสารตะกั่วในสารละลาย ที่ได้จากตัวอย่างสีเคลือบเครื่องเล่น มีปริมาณสารตะกั่วสูงกว่า 1,000 มก./กก. เกินกว่าค่ามาตรฐานของเล่น ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2540 ที่โลหะหนักในสีที่ทาของเล่นต้องไม่เกิน 90 มก./ กก.

วรรณภา ตันยืนยงค์ หน.ห้องปฏิบัติการฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยอมรับว่า กระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักในวัสดุ อุปกรณ์ ที่ห้องปฏิบัติการฯ เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ยังไม่เคยพบการปนเปื้อนสารตะกั่วมากขนาดนี้ โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่เด็กสัมผัสโดยตรง


 

สำหรับผลสรุปการทดสอบทั้งหมด จะเสนอให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มองว่า ในช่วงนี้โรงเรียนควรควบคุมไม่ให้นักเรียนสัมผัสเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เพื่อไม่ให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงปนเปื้อนสารตะกั่ว

ก่อนหน้านี้ การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสพิษต่อสุขภาพประชาชน จ.ระยอง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สุ่มตรวจนักเรียนจำนวน 907 คน ใน 22 โรงเรียน พื้นที่ 4 อำเภอ จ.ระยอง คือ อ.นิคมพัฒนา ปลวกแดง บ้านค่าย และบ้านฉาง พบปริมาณการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดของนักเรียนที่สูงกว่าค่ามาตรฐานคือ 10 มก./เดชิลิตร ทั้งสิ้น 82 คน ใน 15 โรงเรียน โดย รร.วัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย พบนักเรียนมีปริมาณปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดมากที่สุด 34 คน จาก การสุ่มตรวจ 37 คน


กลับขึ้นด้านบน