ไทยเจ้าภาพประชุมประชาคมอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็ก พบเด็กยังถูกละเมิดสิทธิ

ไทยเจ้าภาพประชุมประชาคมอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็ก พบเด็กยังถูกละเมิดสิทธิ

ไทยเจ้าภาพประชุมประชาคมอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็ก พบเด็กยังถูกละเมิดสิทธิ

รูปข่าว : ไทยเจ้าภาพประชุมประชาคมอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็ก พบเด็กยังถูกละเมิดสิทธิ

ไทยเจ้าภาพประชุมประชาคมอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็ก พบเด็กยังถูกละเมิดสิทธิ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำงานด้านเด็กอาเซียน บวกสาม ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังคงพบปัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิทางทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อการอพยพย้ายถิ่นของเด็กและแม้ว่าจะมีกฎหมายหลายฉบับออกมาคุ้มครองเด็ก แต่ไม่มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำงานด้าน เด็กอาเซียนว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยมีตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการป้องกันและเตรียมการรับมือ ผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิและสวัสดิภาพเด็กในการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนในปี2558 ที่ประชุมเห็นว่า เด็กในภูมิภาคอาเซียนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามเจตนารมย์ตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หลังจากผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิกว่าด้วยเรื่องเด็กครั้งที่ 7 ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2553 ยังพบปัญหาว่าเด็กเข้าถึงการศึกษาได้น้อย มีปัญหาด้านการดูแลสุขภาพและการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กแรกเกิด รวมถึงการทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดเด็ก ซึ่งการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ยังกระทบต่อการอพยพย้ายถิ่นต่อเด็กที่เป็นพลเมืองในประเทศนั้่นๆและเด็กต่างด้าว เช่นการเข้าถึงสวัสดิการรัฐที่น้อยลง การใช้แรงงานเด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน และถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงนำไปถึงการค้าเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย

ส่วนของผู้แทนประเทศไทย เปิดเผยว่า เด็กยังได้รับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวที่ทำร้ายร่างกาย แม้ไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับทั้งกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายด้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แต่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปัญหาด้านการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพเด็กด้านสติปัญญา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเตรียมพร้อมในสิ่งเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำงานด้าน เด็กอาเซียนว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จะจัดถึงวันที่ 27 กันยายนนี้ โดย จะนำข้อเสนอความร่วมมือและบทบาทของประเทศสมาชิกในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กและดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชา ชาติ เพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน