สช.เผย สุขภาพคนไทยแย่ จากมลพิษที่เลวร้าย เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สช.เผย สุขภาพคนไทยแย่ จากมลพิษที่เลวร้าย เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สช.เผย สุขภาพคนไทยแย่ จากมลพิษที่เลวร้าย เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

รูปข่าว : สช.เผย สุขภาพคนไทยแย่ จากมลพิษที่เลวร้าย เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สช.เผย สุขภาพคนไทยแย่ จากมลพิษที่เลวร้าย เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากการรับฟังความเห็นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย ไม่ได้มาจากการใช้ชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ที่ก่อผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ที่ไม่ได้ผ่านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างดีเพียงพอ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แถลงการจัดงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ โดยเป้าหมายหลักมุ่งเน้น แนวคิดสำคัญ คือ ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ มีระเบียบวาระสำคัญ 9 หัวข้อ ในจำนวนนี้ มี 3 หัวข้อที่ครอบคลุมประเด็น สุขภาพในนโยบายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปฎิรูประบบการการวิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าชีวมวล และการจัดการปัญหาหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพ

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญในการเปิดพื้นที่สาธารณะ ให้ทุกภาคส่วน ในสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและทางออกในการสร้างสุขภาวะอย่างสมานฉันท์

จาการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และรับฟังความเห็นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย ไม่ได้มาจากการดำเนินชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่ก่อผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนอีกด้วย

โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนที่ไม่ได้ผ่านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างดีเพียงพอ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวลที่สร้างมลพิษ การบุกรุกเผาป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตร รวมถึงปัญหาหมอกควันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ

คณะทำงานวิชาการได้จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยนบาย ทั้ง 9 ระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น จากเครือข่ายต่างๆ ที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปีนี้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ช่วยกันพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และนำไปสู่การปฎิบัติ


กลับขึ้นด้านบน