พระสงฆ์เห็นพ้อง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" เป็นกุศโลบาย สร้างกุศล

พระสงฆ์เห็นพ้อง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" เป็นกุศโลบาย สร้างกุศล

พระสงฆ์เห็นพ้อง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" เป็นกุศโลบาย สร้างกุศล

รูปข่าว : พระสงฆ์เห็นพ้อง "ตักบาตรแอปเปิ้ล" เป็นกุศโลบาย สร้างกุศล

พระสงฆ์เห็นพ้อง กรณีข่าว "ตักบาตรแอปเปิ้ล" ดึงนักศึกษาทำบุญ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในว่าตักบาตรด้วยแอปเปิ้ล เพื่อจะได้เกรด A นั้น พระสงฆ์ ได้แสดงความเห็นว่า เป็นเพียงกุศโลบายที่ใช้เพื่อเชิญชวนให้ร่วมทำบุญในช่วงเวลาก่อนสอบ แต่เกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากการใช้คำที่หมิ่นเหม่จนเกิดการเข้าใจผิด

พระอาจารย์โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า การตักบาตรในทางพุทธศานา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะตักบาตรด้วยแอปเปิ้ล หรือข้าวเพียงทัพพีเดียว เจตนาของบุคคลนั้นคือสิ่งที่สำคัญ ว่าเป็นเจตนาที่จะทำบุญตั้งแต่ต้น และเมื่อใส่บาตรแล้วจะมีจิตใจที่เบิกบานหรือไม่ ทั้งนี้ เห็นว่า การชักชวนให้นักศึกษามาทำบุญด้วยแอปเปิ้ลเห็นว่ากุศโลบาย ซึ่งกุศโลบายที่ใช้เชิญชวนให้ชาวพุทธมาทำกิจกรรมทางศานานั้นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว

สำหรับการจะเชิญชวนให้นักศึกษามาทำบุญ เพื่อหวังเกรดเอ ทางชมรมควรมีการอธิบายด้วยว่า จะต้องอยู่ที่การอ่านหนังสือ เพราะหากทำบุญด้วยแอปเปิ้ลเพียงอย่างเดียวแล้วไม่อ่านหนังสือก็ไม่สามารถทำตามข้อสอบได้อย่างแน่นอน เพียงแต่การทำบุญทำให้เกิดความสบายในใจเท่านั้น

 
           พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก                                           พระครูโสภณปิริยัตยานุกิจ

สอดคล้องกับพระครูโสภณปิริยัตยานุกิจ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่เห็นว่า การทำบุญตักบาตรแอปเปิ้ลนั้น ถือเป็นกุศโลบายทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง และมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะการทำบุญเพื่อหวังผลทางใจนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่หากในพื้นที่นั้นมีการจำหน่ายหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิ้ล การทำบุญนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ควร เพราะเป็นในเชิงพุทธพาณิชย์ ทั้งนี้ ความเชื่อ หรือศรัทธาของประชาชนจะต้องมีวิจารณญาณ มีปัญญาว่าหากทำบุญเพียงอย่างเดียว แต่ไม่อ่านหนังสือ ก็ไม่สามารถสอบผ่านได้ ทุกอย่างจึงต้องมีสติ การทำบุญเพื่อหวังผลไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ควรหวังผลในสิ่งที่ดี ไม่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น แต่ข้อความที่ระบุว่า “เกรด A ได้ไม่ยาก ครั้งสุดท้ายก่อนสอบ ตักบาตรแอปเปิ้ล พร้อมให้ชีวิตเป็นทาน ปล่อยปลา ณ วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี” มีความหมิ่นเหม่จนทำให้หลายคนมองในทางลบ

                              

ขณะที่ ผศ. คนอง วังฝายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา แสดงความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแอปเปิ้ลของชมรมพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือเป็นกุศโลบาย คำว่า”กุศโลบาย” หมายถึง อุบาย หรือวิธีที่ฉลาด วิธีที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่โกหกคดโกงเสมอไป กุศโลบายจึงเป็นไปเพื่อการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึ้นในการสอบวัดผลปลายภาคหรือเป็นการสร้างจิตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่ง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาจัดขึ้นจะต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อที่จะต้องประกอบไป ด้วยปัญญามีเหตุมีผลและสามารถอธิบายความให้แก่สังคมได้ แต่ประเด็นที่สำคัญคือว่านิสิตนักศึกษาเองก่อนสอบแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาคหรือปลายภาค สิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม  นั่นหมายความว่าจะต้องอ่านหนังสือค้นคว้า ทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่ว่า”วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” หมายความว่า บุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้ จะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร

           

ทั้งนี้ กิจกรรมตักบาตรแอปเปิ้ลได้ถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมานานแล้ว เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยมักจะจัดในช่วงที่นักศึกษาใกล้สอบปลายภาค ถือเป็นการเอาเคล็ดก่อนสอบให้ได้เกรด A เหมือนคำว่า แอปเปิ้ล (Apple)

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยรังสิต และ มศว


กลับขึ้นด้านบน