อาเซียนบวก 3 ตั้งไทยเป็นศูนย์กลางจัดสต็อกข้าวสำรองกรณีฉุกเฉิน

อาเซียนบวก 3 ตั้งไทยเป็นศูนย์กลางจัดสต็อกข้าวสำรองกรณีฉุกเฉิน

อาเซียนบวก 3 ตั้งไทยเป็นศูนย์กลางจัดสต็อกข้าวสำรองกรณีฉุกเฉิน

รูปข่าว : อาเซียนบวก 3 ตั้งไทยเป็นศูนย์กลางจัดสต็อกข้าวสำรองกรณีฉุกเฉิน

อาเซียนบวก 3 ตั้งไทยเป็นศูนย์กลางจัดสต็อกข้าวสำรองกรณีฉุกเฉิน กลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3 เห็นชอบไทยเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการสต็อกข้าวสำรองฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนด้านราคาและผลผลิตในระยะยาว

ไทยจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารสต็อกข้าวและควบคุมการซื้อขายและการสำรองข้าว ปริมาณรวม 787,000 ตัน ของกลุ่มอาเซียนบวก 3 ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ภายหลังจากที่ประชุมรัฐมนตรีการเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวก 3 มีมติเห็นชอบการสำรองข้าวจะช่วยลดความผันผวนด้านการผลิตและราคาข้าวในภูมิภาคและช่วยเหลือประเทศสมาชิกหากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคมที่ผ่านมา

นายธีระวงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ประชุมยังตกลงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการค้าด้านอื่นๆ เช่น การจำกัดค่าสารพิษตกค้างในอาเซียน มาตรฐานพืชสวนของอาเซียน รวมทั้งจัดทำระบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร เพื่อสร้างกลไกการรองรับสำหรับสินค้าที่มีศักยภาพสูงทั้งภายในและนอกอาเซียนและที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารของอาเซียนระยะ3 ปี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงทางอาหารของสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย และถั่วเหลือง


กลับขึ้นด้านบน