ระบบบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ

ระบบบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ

ระบบบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ

รูปข่าว : ระบบบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ

ระบบบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ ปัจจุบันคาดว่ามีแรงงานข้ามชาติกว่า 2 ล้านคนที่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีแรงงานกว่าครึ่งที่เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพของไทย เนื่องจากไม่มีการนำตัวเลขของแรงงานข้ามชาติมาคิดคำนวณเพื่อให้บริการในระบบสุขภาพ ส่งผลให้ภาระนี้ตกไปยังสถานพยาบาลที่ให้บริการ

คณะกรรมการกำลังพลด้านสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนในการประชุมมติสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 ไปสู่การปฏิบัติและภาคีระบบสุขภาพ ร่วมกันหารือเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม ให้กับระบบสุขภาพของไทยในสถานการณ์ที่มีแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น ในระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติในระบบบริการสาธารณสุขของไทยเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ให้บริการภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติและกลุ่มหลบหนีเข้าเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค

ที่ประชุมมีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นหรือไม่ ที่รัฐไทยต้องจัดบริการสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติ เพราะสถานบริการหลายแห่ง ต้องประสบวิกฤติทางการเงิน เมื่อต้องจัดบริการให้แรงงานข้ามชาติ ที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบสุขภาพของไทย ซึ่งผู้ร่วมประชุมเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติในฐานะประชาชนคนหนึ่ง

อีกทั้งแรงงานข้ามชาติ เป็นคนขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ ทำให้ภาระในการดูแลสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มนี้ต้องตกอยู่กับสถานพยาบาล จึงเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องวางนโยบายและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมถึงการผลิตบุคคลากรต้องคำนวณโดยเอาตัวเลขของแรงงานข้ามชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการรับบริการสุขภาพด้วย

ปัจจุบันระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานถูกกฎหมายเท่านั้น ที่สามารถมีสิทธิในการประกันสุขภาพ ทำให้แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่ง เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ตัวเลขจากสำมะโนประชากรและการเคหะในปี 2553 ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ประมาณ 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 เป็นแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่มาจากพม่า กัมพูชาและลาว แต่ตัวเลขจากนักวิจัยด้านประชากรศาสตร์ คาดการณ์ว่า แรงงานข้ามชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย น่าจะมีอยู่ในไทยมากกว่า 4 ล้านคน


กลับขึ้นด้านบน