ก.เกษตรฯ เตรียมจัดซื้อจีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร

ก.เกษตรฯ เตรียมจัดซื้อจีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร

ก.เกษตรฯ เตรียมจัดซื้อจีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ เตรียมจัดซื้อจีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร

ก.เกษตรฯ เตรียมจัดซื้อจีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดหาเครื่องจีพีเอส ให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ระดับตำบล เพื่อช่วยดำเนินงานในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรให้มีความโปร่งใส

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงฯได้เร่งรัดให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนและรับรองเกษตรกร เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการรับจำนำข้าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดหาเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ GPS ให้เพียงพอในการใช้งานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จริงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และนำไปใช้ในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร โดยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดซื้อเครื่อง GPS ให้สำนักงานเกษตรอำเภอแห่งละ 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 882 เครื่อง สำหรับตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกของเกษตรกร ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ทันตามกำหนดเวลาการขึ้นทะเบียน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องดังกล่าว ให้ครอบคลุมพื้นที่ถึงระดับตำบล

เบื้องต้นจะจัดซื้อทันทีในพื้นที่จำเป็นเร่งด่วน 2,400 ตำบล ตำบลละ 1 เครื่อง โดยใช้งบประมาณปกติของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 48 ล้านบาท

ส่วนที่เหลือจะจัดซื้อให้ครบพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6,885 ตำบลให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 รวมแล้วต้องใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน