ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่ศึกษาโครงการป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ งบประมาณ 4 หมื่นล้าน

ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่ศึกษาโครงการป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ งบประมาณ 4 หมื่นล้าน

ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่ศึกษาโครงการป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ งบประมาณ 4 หมื่นล้าน

รูปข่าว : ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่ศึกษาโครงการป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ งบประมาณ 4 หมื่นล้าน

ครม.สัญจร เตรียมลงพื้นที่ศึกษาโครงการป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ งบประมาณ 4 หมื่นล้าน คณะรัฐมนตรีเตรียมศึกษาโครงการลงพื้นที่หลายโครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร งบประมาณ 40,000,000 บาท ซึ่งพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ (22ต.ค.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยในส่วนของโครงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยโครงการหลายโครงการ อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำ (แก้มลิงทุ่งหัวสน) งบประมาณ 20,000,000 บาท ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งพื้นที่นี้ในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำในคลองธรรมชาติจะแห้งขอด ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เนื่องจากสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่ม ทำให้น้ำไหลบ่าท่วมขังอย่างรวดเร็ว และท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และมีความต้องการให้พัฒนาแหล่งรองรับและกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาดังกล่าว

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการสำรวจออกแบบเบื้องต้นท่าอากาศยานนานาชาติดอนสัก งบประมาณ 10,000,000 บาท ในพื้นที่ อ.ดอนสัก และพื้นที่ต่อเนื่อง จ.สุราษฎร์ธานี โดยโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมภาคใต้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงทุกระบบในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558


 

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร งบประมาณ 40,000,000 บาท ในพื้นที่ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี โดยเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม จึงจำเป็นต้องก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สยามรัฐ และ hotel direct


กลับขึ้นด้านบน