กลุ่มผู้ใช้แรงงานกังวลเออีซีกระทบคุณภาพชีวิต-เชื่อนายทุนได้ประโยชน์

กลุ่มผู้ใช้แรงงานกังวลเออีซีกระทบคุณภาพชีวิต-เชื่อนายทุนได้ประโยชน์

กลุ่มผู้ใช้แรงงานกังวลเออีซีกระทบคุณภาพชีวิต-เชื่อนายทุนได้ประโยชน์

รูปข่าว : กลุ่มผู้ใช้แรงงานกังวลเออีซีกระทบคุณภาพชีวิต-เชื่อนายทุนได้ประโยชน์

กลุ่มผู้ใช้แรงงานกังวลเออีซีกระทบคุณภาพชีวิต-เชื่อนายทุนได้ประโยชน์ ยังมีความกังวลจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยส่วนใหญ่เห็นว่า กลุ่มผู้ลงทุน เป็นผู้ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานมากกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอให้ส่งเสริมเยาวชนเรียนสายวิชาชีพมากกว่าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน

การเสวนาหัวข้อ อาเซียน ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแรงงานไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย น.ส.ปรัชญาณี พราหมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บอกว่า การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า ธุรกิจ ทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี แต่กลุ่มแรงงานในไทย ยังพบข้อเสียเปรียบประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิแรงงาน เพราะแรงงานไทยยังขาดการพัฒนาทักษะฝีมือ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และทักษะด้านภาษา

 

น.ส.ปรัชญาณี ยังเสนอว่า ภาครัฐควรกระตุ้นให้เยาวชนเรียนในสายวิชาชีพ มากกว่ามุ่งศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพราะสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนมากกว่า ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางรองรับการก้าวเข้าสู่เออีซี ทั้งเรื่องตัวเลขความต้องการของแรงงานในกลุ่มต่างๆ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เห็นว่า การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน จากประเทศที่มีค่าตอบแทนน้อยไปสู่ประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า และมีการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นห่วงแรงงานบางสาขา เช่น แพทย์ และวิศวกร ที่จะย้ายไปทำงานในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ อาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลน และยังเห็นว่ากลุ่มผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์ในการเป็นเออีซี มากกว่ากลุ่มแรงงาน ทั้งนี้เสนอให้ภาครัฐ สร้างความเข้าใจให้กับแรงงานและเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในวิชาชีพต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อรับมือกับการแข่งขัน


กลับขึ้นด้านบน