"นิด้าโพล" เผย เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับ ธ.ก.ส.-หนุนวิธีการ "ประกันราคา" ไม่ใช่ "จำนำ"

"นิด้าโพล" เผย เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับ ธ.ก.ส.-หนุนวิธีการ "ประกันราคา" ไม่ใช่ "จำนำ"

"นิด้าโพล" เผย เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับ ธ.ก.ส.-หนุนวิธีการ "ประกันราคา" ไม่ใช่ "จำนำ"

รูปข่าว : "นิด้าโพล" เผย เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับ ธ.ก.ส.-หนุนวิธีการ "ประกันราคา" ไม่ใช่ "จำนำ"

นิด้าโพล เผยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 65.64 ยังมีหนี้สิน รัฐบาลควรช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยากให้รัฐบาลใช้วิธีประกันราคาสินค้าพืชผลในการเกษตรโดยการเข้ามาดูแลราคาสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง"ความคาดหวังของเกษตรกรไทย" ระหว่างวันที่19-21 ตุลาคม 2555 จากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,266 หน่วยตัวอย่าง ทุกภูมิภาค ผลสำรวจพบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.64 มีหนี้สิน และร้อยละ 34.36ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ81.50 มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร(ธกส.)มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ19.90 กองทุนหมู่บ้าน และร้อยละ7.80 หนี้นอกระบบ

สำหรับวิธีการที่รัฐบาลควรใช้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนมากที่สุด พบว่าเกษตรกรร้อยละ 40.19ระบุว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการประกันราคาสินค้าพืชผลในการเกษตร รองลองมาร้อยละ28.12 การจำนำข้าวและร้อยละ17.61เห็นว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร

นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ52.30 มีความคาดหวัง และอยากเห็นอาชีพของเกษตรกรไทยไม่มีหนี้สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รองลองมาร้อยละ48.10 ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและการผูกขาดจากพ่อค้าคนกลาง และร้อยละ44.00มีแหล่งหรือตลาดที่แน่นอนในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

ท้ายที่สุดการเกษตรไทยอยากฝากให้รัฐบาลทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตยของการเกษตรไทย โดยการเข้ามาดุแลราคาสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำ และเน้นที่ดครงการจำนำหรือประกันสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งมิให้เกิดการทุจริตจในโครงการ และช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เกษตรกรมใหเจริงจังและทั่วถึง ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้าน


กลับขึ้นด้านบน