ก.ทรัพย์-ภาคเอกชน หารือแก้ไขมลพิษหมอกควันภาคเหนือ

ก.ทรัพย์-ภาคเอกชน หารือแก้ไขมลพิษหมอกควันภาคเหนือ

ก.ทรัพย์-ภาคเอกชน หารือแก้ไขมลพิษหมอกควันภาคเหนือ

รูปข่าว : ก.ทรัพย์-ภาคเอกชน หารือแก้ไขมลพิษหมอกควันภาคเหนือ

ก.ทรัพย์-ภาคเอกชน หารือแก้ไขมลพิษหมอกควันภาคเหนือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขมลพิษหมอกควันภาคเหนือที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตร

 ปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือที่เกิดขึ้นทุกปี มีสาเหตุสำคัญมาจากการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้จัดการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตร

 
พล.อ.ดาว์พงษ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของภาครัฐ มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาคเหนือไม่เผาซังข้าวโพด และใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งการให้ความรู้ทางวิชาการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแก่เกษตรกร รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และชุมชน โดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
 
นอกจากนี้ ในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรดำเนินการตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยเฉพาะการลดการใช้สารเคมี และไม่เผาตอซังก่อนการเตรียมดิน รวมไปถึงมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำปฏิทินการเผา เพื่อเป็นมาตรการรองรับสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการเผา ซึ่งจะช่วยให้การเผาเศษวัสดุนั้นไม่ก่อให้เกิดหมอกควัน
 
ในส่วนของภาคเอกชน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยยินดีสนับสนุนการลดการเผาและหมอกควัน โดยจะให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์และค้าข้าวโพด จัดทำทะเบียนแหล่งที่มาของข้าวโพดที่จะรับซื้อ และสอบถามพ่อค้าคนกลาง ผู้ขายข้าวโพด ถึงรูปแบบในการตกลงรับซื้อกับเกษตรกรว่าได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ สารเคมี หรือมีข้อตกลงอย่างไร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 
ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนจะพิจารณาความร่วมมือเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสนับสนุนทางวิชาการ และอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเศษวัสดุและทำการเกษตรปลอดการเผา โดยทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยให้แก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของปัญหาหมอกควันได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน