สำนักข่าวอิศราเผย"เศรษฐพงศ์"ตั้ง“เสธ.อ้าย”เป็นที่ปรึกษากินเงินเดือน 1.2 แสนบาท ตั้งแต่ปี 54

สำนักข่าวอิศราเผย"เศรษฐพงศ์"ตั้ง“เสธ.อ้าย”เป็นที่ปรึกษากินเงินเดือน 1.2 แสนบาท ตั้งแต่ปี 54

สำนักข่าวอิศราเผย"เศรษฐพงศ์"ตั้ง“เสธ.อ้าย”เป็นที่ปรึกษากินเงินเดือน 1.2 แสนบาท ตั้งแต่ปี 54

รูปข่าว : สำนักข่าวอิศราเผย"เศรษฐพงศ์"ตั้ง“เสธ.อ้าย”เป็นที่ปรึกษากินเงินเดือน 1.2 แสนบาท ตั้งแต่ปี 54

 สำนักข่าวอิศราเผย สำนักข่าวอิศรา เผยข้อมูลพบว่า ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ได้ว่าจ้าง พล.อ.บุญเลิศ ให้เป็น “ที่ปรึกษารองประธาน กสทช.” ร่วมกับนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ และนายณกฤช เศวตนันทน์ โดยว่าจ้าง พล.อ.บุญเลิศตั้งแต่ปลายปี 2554 โดยพล.อ.บุญเลิศได้รับเงินอยู่ประมาณเดือนละ 1.2 แสนบาท

จากการตรวจสอบของสำนักข่าวอิศรา พบว่า บุคคลที่กำลังอยู่ในการจับตามองของสังคมในขณะนี้มีความเชื่อมโยงกันทั้งกรณีของ พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.ที่อยู่ระหว่างการรอคำตัดสินของศาลปกครองในกรณีการประมูล 3จี เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา และพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย ประธานองค์การพิทักษ์สยาม หรือ อพส.ที่เตรียมจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 24 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ พบว่า พ.อ.เศรษฐพงศ์ ได้ว่าจ้าง พล.อ.บุญเลิศ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองประธาน กสทช.ร่วมกับนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ และนายณกฤช เศวตนันทน์ โดยว่าจ้าง พล.อ.บุญเลิศ ตั้งแต่ปลายปี 2554 ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่ กสทช.นำมาใช้โดยอนุโลม

พล.อ.บุญเลิศได้รับการว่าจ้างให้เป็นเป็นที่ปรึกษาประจำกรรมการ ตามข้อ 4 (2) ของระเบียบดังกล่าว โดยจะได้รับเงินเดือนในอัตราเทียบเท่าพนักงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ช2) หรืออยู่ที่เดือนละราว 1.2 แสนบาท

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษารองประธาน กสทช. ระเบียบดังกล่าวยังระบุไว้ในข้อ 11 เพียงว่า ต้องอุทิศเวลาและปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนและตำแหน่งหน้าที่ โดยให้ที่ปรึกษาคนดังกล่าวจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานและให้รายงานต่อประธาน กรรมการ กสทช.หรือกรรมการ กสทช.ที่เสนอแต่งตั้งเป็นประจำทุกเดือน และให้ประธานกรรมการ กสทช. หรือกรรมการ กสทช.ผู้เสนอแต่งตั้งแจ้งผลการดำเนินการของที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการ กสทช.เพื่อทราบทุกไตรมาส แล้วแต่กรณี

นอกจานี้ ยังพบว่า พ.อ.เศรษฐพงศ์ได้มีการว่าจ้างให้ พล.อ.บุญเลิศเป็นที่ปรึกษาจริง ตามที่พบข้อมูลปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. โดยอยู่ในรายการการประชุมบอร์ด กสทช.ครั้งที่ 9/2555 ลงวันที่ 27 มิ.ย.55 ในระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อทราบ ซึ่งที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติรับทราบผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำ รองประธาน กสทช. (พ.อ.เศรษฐพงศ์ฯ) จำนวน 3 ราย ได้แก่ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ (พ.ย.54 - มี.ค.55) นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ ( ต.ค.54 - มี.ค.55) และนายณกฤช เศวตนันทน์ ( ต.ค.54 - เม.ย.55) ตามเอกสารที่รองประธาน กสทช. (พ.อ.เศรษฐพงศ์) เสนอ


กลับขึ้นด้านบน