"ปัตตานีจายา"เมืองใหม่แห่งสันติยังชะงัก เหตุรัฐตอบสนองไม่ตรงความต้องการ

"ปัตตานีจายา"เมืองใหม่แห่งสันติยังชะงัก เหตุรัฐตอบสนองไม่ตรงความต้องการ

"ปัตตานีจายา"เมืองใหม่แห่งสันติยังชะงัก เหตุรัฐตอบสนองไม่ตรงความต้องการ

รูปข่าว : "ปัตตานีจายา"เมืองใหม่แห่งสันติยังชะงัก เหตุรัฐตอบสนองไม่ตรงความต้องการ

โครงการมาดีนะตุสสลาม หรือ ปัตตานีจายา ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี เป็นแนวคิดของคนในพื้นที่ ที่ต้องการออกแบบเมืองใหม่ที่เป็นสังคมสันติ ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลสันติธานีที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาเหตุรุนแรงในภาคใต้ของสถาบันพระปกเกล้าก่อนหน้านี้ แต่ภาครัฐยังไม่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ

โรงพยาบาลชีคกอซิม บินมูหัมมัด อาลษานีย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของเมืองใหม่ในโครงการมาดีนะตุสสลาม หรือ ปัตตานีจายา โรงพยาบาลแห่งนี้ ถูกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีทีมแพทย์เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่มุ่งบริการตามวิถีอิสลาม ทั้งยาและอาหารฮาลาลซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ถูกกำหนดให้มีอยู่ใน5 พื้นที่ใช้ประโยชน์ของเมืองใหม่ในอุดมคติที่เกิดจากแนวคิดของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและองค์กรเครือข่ายในจังหวัดปัตตานี
                                    
"ปัตตานีจายา"ถือเป็นแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับโมเดล"สันติธานี"ที่เป็นข้อเสนอการแก้ ปัญหาเหตุรุนแรงในภาคใต้ของสถาบันพระปกเกล้าก่อนหน้านี้ต่อ "สันติธานี โมเดลเป็นงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุข สถาบันพระปกเกล้าที่มุ่งตอบโจทย์แก้ปัญหาภาคใต้ ที่พบว่า ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องการดำเนินชีวิตตามวิถีด้านศาสนา อิสลามและวิถีด้านวัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู

ภาษาหลักของชาวไทยมุสลิมจึงออกแบบข้อเสนอตอบโจทย์ความต้องการนี้ผ่านบริการสามด้านของภาครัฐที่ใกล้ชิด ประชาชนทั้งบริการด้านการศึกษา ผ่านโรงเรียน การบริการในกระบวนการยุติธรรมผ่านสถานีตำรวจและบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยลดเงื่อนไขในการก่อเหตุรุนแรง
                                   
หากเปรียบเทียบกับสันติธานีโมเดล พบว่า ปัตตานีจายามีความสอดคล้องในเรื่องเป้าหมายที่ต้องการสร้างเมืองใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการดำเนินชีวิตประชาชน ทั้งด้านสันติภาพศาสนาและจริยธรรม การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม และด้านสภาพแวดล้อมผ่านการบริการและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งโรงพยาบาลและ สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามเช่นกัน โดยใช้หลักศาสนาป้องกันอบายมุข

ที่ผ่านมาแม้ภาครัฐจะพยายามจัดบริการขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอในการแก้ปัญหาชายแดน ใต้แต่ที่นายเมธัส สันติอุดม ที่ปรึกษาโครงการสันติธานี และ ซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เห็นตรงกันว่า ยังติดปัญหาในหลายด้านซึ่งเป็นข้อจำกัดในขั้นตอนการทำงานของภาครัฐที่ขาดเอกภาพ รวมถึงการขาดความเข้าใจวิถีชุมชนมุสลิมทำให้ยังจัดบริการ ได้ไม่ตรงกับความต้องการปัตตานีจายาจึงเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในเมืองในอุดมคติของพวกเขา


กลับขึ้นด้านบน