หอการค้าไทยทำ "สมุดปกขาว" เสนอรัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

หอการค้าไทยทำ "สมุดปกขาว" เสนอรัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

หอการค้าไทยทำ "สมุดปกขาว" เสนอรัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

รูปข่าว : หอการค้าไทยทำ "สมุดปกขาว" เสนอรัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

หอการค้าไทยทำ หอการค้าไทยจัดทำสมุดปกขาว ส่งมอบให้รัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นให้ภาครัฐทำงานร่วมกับเอกชนมากขึ้นเพื่อกำหนดพิมพ์เขียวการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

การประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 30 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "บทบาทเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย" ระบุว่า พร้อมนำข้อเสนอสรุปผลการประชุมหอการค้าไทยไปเสนอต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาประเทศ ซึ่งภาคเอกชนนับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาก

พร้อมเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด และ หอการค้าแต่ละจังหวัดต้องทำงานใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อร่วมจัดทำพิมพ์เขียวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสามารถกำหนดการใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม และ ควรผ่านประชาพิจารณ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมเห็นว่าการใช้งบประมาณควรเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะจะช่วยป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้รัฐบาลมีความพร้อมที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศ โดยเฉพาะระบบราง เพื่อลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ระบุว่า หอการค้าไทย ได้จัดทำข้อสรุปที่เป็นสมุดปกขาวมอบให้กับรัฐบาล เพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย โดยให้ความสำคัญกับการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนธุรกิจ รับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลกเดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ำและต่อต้านการทุจริต ปฎิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะและผลิตภาพของแรงงาน รองรับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ปลูกจิตสำจึกให้คนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรม


กลับขึ้นด้านบน