“นิด้าโพล” เผย ปชช.ร้อยละ 46.70 เชื่อรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้

“นิด้าโพล” เผย ปชช.ร้อยละ 46.70 เชื่อรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้

“นิด้าโพล” เผย ปชช.ร้อยละ 46.70 เชื่อรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้

รูปข่าว : “นิด้าโพล” เผย ปชช.ร้อยละ 46.70 เชื่อรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้

“นิด้าโพล” เผย ปชช.ร้อยละ 46.70 เชื่อรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้ นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนเรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันภัยแล้ง” พบว่าประชาชนร้อยละ 46.70เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันจากโครงการช่วยเหลือ และการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนในสภาวะภัยแล้งได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันภัยแล้ง” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,242 หน่วยตัวอย่าง

พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.54 เคยได้ยิน หรือพบเห็นการทุจริตในโครงการต่างๆ ที่รัฐให้การช่วยเหลือ และการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชน มีเพียงร้อยละ 36.39 ที่ไม่เคยได้ยินหรือพบเห็น

รูปแบบของพฤติกรรมที่เคยพบเห็น หรือเคยได้ยินนั้น ประชาชนร้อยละ 49.32 ระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าชดเชย และค่าเสียหาย ไม่ตรงตามความเป็นจริง รองลงมาร้อยละ 40.90 การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เท่าเทียมกัน และการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง และร้อยละ 38.50 การสวมสิทธิ์ของผู้ได้รับค่าชดเชย หรือการจ่ายค่าเสียหายซ้ำซ้อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ท้ายสุดประชาชนร้อยละ 46.70 เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันจากโครงการช่วยเหลือ และการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนในสภาวะภัยแล้งได้ เพราะการทุจริตคอร์รัปชัน ทำเป็นกระบวนการและเป็นกลุ่มใหญ่ ยากแก่การควบคุม หรือตรวจสอบ มีประชาชนรองลงมา ร้อยละ 29.47 ไม่แน่ใจ เพราะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการของรัฐบาลในการเอาจริงเอาจังการควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชัน มีเพียงร้อยละ 23.83 เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันจากการโครงการดังกล่าวได้ เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลในการควบคุมการทุจริต และคาดว่าจะมีการการตรวจสอบอย่างรัดกุม


กลับขึ้นด้านบน