หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำแม่น้ำสายหลักในบางจังหวัดภาคเหนือที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ขณะที่สำนักชลประทานขอความความมือเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมปีหน้า

ระดับน้ำแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดแพร่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเริ่มได้รับผลกระทบเพราะไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับปลูกข้าวนาปรัง ขณะที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานจังหวัดเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และงดการปลูกข้าวนาปรัง เพราะน้ำอาจไม่เพียงพอในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556

ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชร สำนักชลประทานจัดสรรน้ำจากเขื่อนภูมิพลให้กับการเกษตรจากวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็นวันละ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง พรานกระต่าย ลานกระบือ ไทรงาม และบางพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร รวมพื้นที่เกือบ 400,000 ไร่

ขณะที่จังหวัดพิจิตร มอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้กับเกษตรกร 752 คน เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทำโครงการเลี้ยงสัตว์ และเพาะเห็ดฟาง


กลับขึ้นด้านบน