มูลนิธิอุทกพัฒน์แนะการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิอุทกพัฒน์แนะการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิอุทกพัฒน์แนะการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

รูปข่าว : มูลนิธิอุทกพัฒน์แนะการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิอุทกพัฒน์แนะการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทอดตัวอย่างการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ และพัฒนาน้ำ เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปวางแผนการบริหารจัดการน้ำชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญญาหาการย้ายถิ่นฐานของประชาชน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทอดตัวอย่างการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ เข้าใจน้ำ ด้วยการจัดทำข้อมูล ความสำเร็จ ความรู้ เทคนิคเรื่องน้ำเผยแพร่ต่อประชาชน เข้าถึงน้ำ มีการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาน้ำ สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรชุมชนตามแนวพระราชดำริ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ กล่าวว่า จากการรวบรวมประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และน้ำทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และลดปัญญาหาการย้ายถิ่นฐานของประชาชน

ขณะนี้มีชุมชนตัวอย่างจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติกว่า 50 ชุมชน ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ กำหนดแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สร้างฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก รักษาคุณภาพน้ำ ส่งผลให้คนในชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน