ธุรกิจน้ำมัน ถกปัญหา"อีไอเอ" รับเศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจน้ำมัน ถกปัญหา"อีไอเอ" รับเศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจน้ำมัน ถกปัญหา"อีไอเอ" รับเศรษฐกิจอาเซียน

รูปข่าว : ธุรกิจน้ำมัน ถกปัญหา"อีไอเอ" รับเศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจน้ำมัน ถกปัญหา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา เรื่อง “พัฒนา EIA ไทยไปอาเซียน” เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 เป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA พร้อมแนวทางการแก้ไข ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายสันติ บุญประคับ เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในฐานะที่ สผ. มีบทบาทในการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมมือกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษาผู้มีสิทธิทำรายงานอีไอเอ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน อีไอเอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สผ. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของ AEC

นายสันติ กล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการอีไอเอ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาไว้ล่วงหน้า ดังนั้น การลงทุนของผู้ประกอบการไทยควรมีการดูแล ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อคิดจะไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งดูแลประชาชนของประเทศที่เข้าไปลงทุน สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย คงอยากเห็นการดำเนินขั้นตอนการทำอีไอเอ ที่ชัดเจน รวดเร็ว ทั้งการขออนุมัติ และการออกใบอนุญาตต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานอีไอเอ เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการด้านแหล่งน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการเหมืองแร่ โครงการถนน โครงการท่าเทียบเรือ ฯลฯ คณะกรรมการผู้ชำนาญการจะต้องพิจารณาในประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระดับภูมิภาคจะให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการลดก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกโลก การอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงผลกระทบระหว่างประเทศ

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ได้รับมอบหมายให้พิจารณากำหนดระยะเวลาของขั้นตอนการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ให้กับโครงการที่เข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามมาตรา 67 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เพื่อให้มีความชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาต

การปรับปรุงระบบอีไอเอ ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะพัฒนากลไก ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกลุ่ม AEC เพื่อให้เป็นกรอบหรือมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยบูรณาการนโยบายและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค อันจะเป็นมาตรการในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคคลภายนอก รวมทั้งมีการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ด้วย ซึ่งการที่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาต่างๆ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ทำให้สามารถมองเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมในทุกด้าน
ตามกฎหมายด้านส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเจ้าของโครงการต้องมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดทำรายงานฯ เพื่อให้ผู้พิจารณารายงานฯ หรือคณะกรรมการผู้ชำนาญการซึ่งมีความชำนาญในด้านต่างๆ ให้ความเห็นต่อโครงการเพื่อให้นักลงทุนนำไปปรับปรุงโครงการลงทุนให้ดีขึ้น

“ผมคิดว่าการลงทุนที่ยั่งยืนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเพื่อลูกหลานในอนาคต” นายอนุสรณ์ กล่าว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน