ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียว” ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง

ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียว” ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง

ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียว” ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง

รูปข่าว : ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียว” ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง

ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียว” ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง คณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 จัดงานเสวนาและนิทรรศการผลงานการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวจากทุกภาคทั่วประเทศขึ้น เพื่อสนับสนุนยกย่องและเชิดชู รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลผู้ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง

 นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่าการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ยังคงมุ่งสร้างสรรค์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ระบบนิเวศ เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชนที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าและน้ำที่เด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้สังคมร่วมกัน “เชิดชู และ ชื่นชมคนดี” ให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งความเพียรพยายามของบุคคลและชุมชน ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกท่านจะเป็นต้นแบบของคนทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนเป็นพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่โลกยังคงหมุนไปข้างหน้า ผู้กล้าเหล่านี้ก็จะยังทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน และฝากไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินต่อไป

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการลูกโลกสีเขียวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการรักษาป่าต้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะคล้ายกับรางวัล Nobel Prize ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ดังนั้นควรจะขยายรางวัลนี้สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร และอาจจะประสบปัญหาเดียวกับประเทศไทยเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหากปฏิบัติได้จริง โครงการลูกโลกสีเขียวนี้จะเป็นสถาบันที่เป็นกลางอย่างแท้จริง ในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2555 มีผลงานรับสมัครและสรรหาทั้งสิ้น 671 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 144 ผลงาน ประเภทบุคคล 76 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 48 ผลงาน ประเภทงานเขียน 47 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 324 ผลงาน ประเภทสื่อมวลชน 7 ผลงาน และประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน 25 ผลงาน

โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดปีนี้ ทั้ง 7 ประเภท จำนวน 61 ผลงาน โดยมีผลงานประเภทชุมชน 10 ผลงาน รางวัลละ 250,000 บาท ประเภทบุคคล 5 ผลงาน รางวัลละ 100,000 บาท ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 ผลงาน รางวัลละ 50,000 บาท ประเภทงานเขียน รางวัลดีเด่น 6 ผลงาน รางวัลละ 50,000 บาท ประเภทความเรียงเยาวชน รางวัลดีเด่น 16 ผลงาน รางวัลละ 10,000 บาท รางวัลชมเชย 8 ผลงาน รางวัลละ 5,000 บาท ประเภทสื่อมวลชน รางวัลดีเลิศ 1 ผลงาน รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลดีเด่น 2 ผลงาน รางวัลละ 50,000 บาท

และประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” 6 ผลงาน รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลประกอบด้วยโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด รวมมูลค่า 4.65 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ดังนี้

ประเภทชุมชน 10 รางวัล
•ชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา
•ชุมชนบ้านแม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน
•ชุมชนตำบลจอมศรี (ป่าชุมชนจอมศรี) จ.อุดรธานี
•ชุมชนตำบลเชื้อเพลิง (ป่าชุมชนตาเกาว์) จ.สุรินทร์
•ชุมชนตำบลหนองข่า (ป่าดงใหญ่) จ.อำนาจเจริญ
•ชุมชนตำบลโพธิ์ทอง (ป่าชุมชนโคกคำปลากั้ง) จ.ร้อยเอ็ด
•ชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า ชุมชนพรหมโยธี 1 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี
•เครือข่ายป่าชุมชนตำบลซับพุทรา จ.เพชรบูรณ์
•กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง จ.สตูล
•ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร

ประเภทบุคคล 5 รางวัล
•นายนุ ชำนาญคีรีไพร จ.แม่ฮ่องสอน
•นายณัฐธชัย นุชชม จ.นครสวรรค์
•พระครูบวรสีลวัตร (พระประเสริฐ รกฺขิตสีโล) จ.นครราชสีมา
•นายสมพร ยอดระบำ จ.นครศรีธรรมราช
•ร.ต.อ.ถนอม ถนอมเบ็ญจมกุล จ.ตรัง

ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 รางวัล
•ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ จ.เชียงใหม่
•กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง จ.นครพนม
•กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ.สุรินทร์
•แกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน้ำ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา
•กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมสันติการาม จ.ราชบุรี
•กลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
•ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดสำราญ จ.ตรัง

ประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” 6 รางวัล
•ชุมชนบ้านห้วยปูเลย จ.แม่ฮ่องสอน
•เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้ำ ภูกระแต และบึงละหานนา จ.ขอนแก่น
•กลุ่มอาสาสมัครรักษาป่า และป้องกันไฟป่าภูพานน้อย-ถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี
•เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฏร์ธานี
•ชุมชนบ้านลำใน จ.พัทลุง
•ชุมชนบ้านโคกพยอม จ.สตูล

ประเภทสื่อมวลชน 3 รางวัล
รางวัลดีเลิศ 1 รางวัล
•Infographic รู้ สู้! Flood กลุ่มอาสาสมัคร รู้ สู้! Flood

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
•หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ GREEN REPORT
•สารคดีชุด “ทะเลรุกแผ่นดิน” โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

ประเภทงานเขียน 6 รางวัล  รางวัลดีเด่น 6 รางวัล
•กวีนิพนธ์ : แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน โดย นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
•กวีนิพนธ์ : ริมฝั่งแม่น้ำยม โดย นายไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
•สารคดี : ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็กๆ (Green Life Green Community) โดย น.ส.ภัทรพร อภิชิต
•สารคดีเชิงนิยาย : สันติในความขัดแย้ง บทเรียนแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ โดย น.ส.อัญชลี มณีโรจน์
•นิทานประกอบภาพวาด : ต้นไม้วิเศษ โดย น.ส.ในดวงตา ปทุมสูติ ภาพ นายภูมิไฑ ปทุมสูติ
•นิทานประกอบภาพวาด : ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก โดย น.ส.ไพเราะ มากเจริญ ภาพ น.ส.วิพรรณ สุขสบาย

ประเภทความเรียงเยาวชน 24 รางวัลอายุไม่เกิน 15 ปี 10 รางวัล  รางวัลดีเด่น 10 รางวัล
•ความเรียงเยาวชน “ฉันรักลำดวน” โดย ด.ญ.นุชนาฎ ล้อมวงศ์ จ.ศรีสะเกษ
•ความเรียงเยาวชน “ดิน น้ำ ป่า ธรรมชาติผู้ให้” โดย ด.ญ.บุษกร สิงห์โต จ.เพชรบูรณ์
•ความเรียงเยาวชน “ตู้กับข้าวสีเขียว” โดย ด.ญ.ฐาปณี สีตะริสุ จ.ศรีสะเกษ
•ความเรียงเยาวชน “ธนาคารต้นไม้ของพ่อ อนาคตของหนู” โดย ด.ญ.ภมรทอง เวียงอินทร์ จ.ระนอง
•ความเรียงเยาวชน “น้ำหายไปไหน” โดย ด.ญ.ฑิตฐิตา เวียงอินทร์ จ.ระนอง
•ความเรียงเยาวชน “บทเรียนจากครูผีบ้า” โดย ด.ญ.ศรินันท์ พาที จ.ศรีสะเกษ
•ความเรียงเยาวชน “พลังรักหัวใจสีเขียว” โดย : ด.ญ.นุรไอนี นิยาแม จ.ยะลา
•ความเรียงเยาวชน “พะยูงจ๋า อย่าร้องไห้” โดย ด.ญ.จิราภรณ์ งามแสง จ.ศรีสะเกษ
•ความเรียงเยาวชน “เรื่องเล่าจากบ้านพ่อของฉันที่นครศรีธรรมราช” โดย ด.ญ.วิชญาพร กัณฐรัตน์ จ.นครสวรรค์
•ความเรียงเยาวชน “โลกในจินตนาการของฉัน” โดย : ด.ญ.กัญทิมา ขวัญสำราญ จ.ชัยภูมิ

อายุ 16 - 25 ปี 14 รางวัล รางวัลดีเด่น 6 รางวัล
•ความเรียงเยาวชน “การหายไปของดอกหญ้าไม้กวาด” โดย น.ส.ลักษิกา สมจิตร จ.ตาก
•ความเรียงเยาวชน “จากบ้านนา...สู่ป่ามหานคร” นิราศร้างแรมเมือง แผ่นดินเยื้องมาตุภูมิ
โดย นายณัทกร มณีวรรณ จ.ลำพูน
•ความเรียงเยาวชน “ตามรอยวิถีธรรมชาติจากชายแดน” โดย น.ส.มัจรีนา หมาดหมีน จ.ปัตตานี
•ความเรียงเยาวชน “ทางกลับบ้าน” โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร จ.ประจวบคีรีขันธ์
•ความเรียงเยาวชน “มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ความศรัทธาแห่งชีวิต Nature. Faith and life”
โดย น.ส.พจนา สายทอง จ.สมุทรสงคราม
•ความเรียงเยาวชน “แสงแห่งสรรพสิ่ง” โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา จ.ลำปาง

รางวัลชมเชย 8 รางวัล
•ความเรียงเยาวชน “ก่อนลานสกาจะเปลี่ยนไป ก่อนวิถีปักษ์ใต้จะเปลี่ยนแปลง” โดย น.ส.สุธิญา พูนเอียด จ.นครศรีธรรมราช
•ความเรียงเยาวชน “การเปลี่ยนแปลง” โดย นายฉกาจ จบนุช จ.บุรีรัมย์
•ความเรียงเยาวชน “กิ้งก่าเปลี่ยนสี” โดย น.ส.รักษ์สุดา ภูใบบัว จ.นครปฐม
•ความเรียงเยาวชน “เขาสอยดาวจุดเริ่มต้นแห่งรัก...ที่จะรักษ์” โดย น.ส.ชมภูนุช มุททารัตน์ จ.ราชบุรี
•ความเรียงเยาวชน “ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม” โดย น.ส.ทัศยานีฆ์ อุทเวียง จ.ลำพูน
•ความเรียงเยาวชน “บันทึกแห่งความทรงจำ” โดย น.ส.รสสุคนธ์ สารทอง จ.ศรีสะเกษ
•ความเรียงเยาวชน “ภาพเก่า” โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย จ.น่าน
•ความเรียงเยาวชน “สานฝัน...โลกสีเขียว” โดย น.ส.นุศรา ฉายาชวลิต จ.ระยอง


กลับขึ้นด้านบน