เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "สุกำพล"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "สุกำพล"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "สุกำพล"

รูปข่าว : เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "สุกำพล"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ ผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีดังนี้

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 493 คน
เห็นด้วย 160
ไม่เห็นด้วย 284
งดออกเสียง 25
ไม่ลงคะแนนเสียง 11

ผู้เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ พล.อ.อ.สุกำพล 182 เสียง ประกอบด้วยคะแนนเสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ 159 เสียง, พรรคภูมิใจไทย 20 เสียง ได้แก่ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล, นายชัย ชิดชอบ, นางนาที รัชกิจประการ, นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์, นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา, นายปกรณื มุ่งเจริญพร,นายประนอม โพธิ์คำ, นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ,นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายรุ่งโรจน์ ทองศรี, น.ส.เรวดี รัศมีทัต,นายวัชรพงศ์ คูจิตรสุวรรณ, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายสมุมติ เบ็ญจลักษณ์, นายโสภณ ซารัมย์, นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ และนายอำนาจ วิลาวัลย์

พรรครักประเทศไทย 2 เสียง ได้แก่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ และนายสมเพชร แต่งงาน และพรรคมาตุภูมิ 1 เสียง ได้แก่ พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน

ผู้ไม่เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจพล.อ.อ.สุกำพล 284 เสียง ประกอบด้วยคะแนนจากพรรคเพื่อไทย เสียง, พรรคชาติไทยพัฒนา 16 เสียง ได้แก่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล, นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร, นายชยุต ภุมมะกาญจนะ, นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ, นายชาดา ไทยเศษฐ์, นายตุ่น จินตะเวช, นายธานินท์ ใจสมุทร, นายนพดล มาตรศรี, นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง, นางปารีณา ไกรคุปต์, น.ส.พัชรี โพธสุธน, นายภราดร ปริศนานันทกุล, นายยุทธพล อังกินันทน์, นายสรรเสริญ สมะลาภา, นายวินัย ภัทรประสิทธิ์, นายสรชัด สุจิตต์ และพ.ท.สินธพ แก้ววิจิตร

พรรคภูมิใจไทย 8 เสียง ได้แก่ นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา, นางพรทิวา นาคาศัย, นายมนู พุกประเสริฐ, นายมานิต นพอมรบดี, นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค และ น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

พรรคชาติพัฒนา 5 เสียง ได้แก่ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง, ร.ต.ประพาส พงศ์ถาวราเดช, นายประสาท ตันประเสริฐ, นายพลพีร์ สุวรรณฉวี และนายวัชรพล โตมรศักดิ์,

พรรคพลังชล 5 เสียง ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์, นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา, นายรณเทพ อนุวัฒน์, นางสุกุมล คุณปลื้ม และนายสุชาติ ภิญโญ

พรรครักประเทศไทย 2 เสียง ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ และนายโปรดราน โต๊ะราหนี, พรรคมหาชน 1 เสียง ได้แก่ นายอิภิรัต ศิรินาวิน , พรรคมาตุภูมิ 1 เสียง ได้แก่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง ได้แก่ นางพัชรินทร์ มั่นปาน

งดออกเสียง 25 เสียง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 3 เสียง ได้แก่ นายเจริญ จรรย์โกมล, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ, และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ และพรรคภูมิใจไทย 22 เสียง ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี, นายชัย ชิดชอบ, นางนาที รัชกิจประการ, นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์, นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา, นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร, นางประนอม โพธิ์คำ, นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายรุ่งโรจน์ ทองศรี, น.ส.เรวดี รัศมิทัต, นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายสนอง เทพอักษรณรงค์, นายสมมติ เบ็ญจลักษณ์,นายโสภณ ซารัมย์, นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์,นายอำนาจ วิลาวัลย์ แะนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์

ไม่ลงคะแนน11 เสียง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 9 เสียง ได้แก่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง, นายชลน่าน ศรีแก้ว,นายฐานิสร์ เทียนทอง,นายบุญทรง เตริยาภิรมย์, นายประชา ประสพดี,นายประเสิรฐ จันทรรวงทอง,น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล และนายสุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุล

พรรคชาติไทยพัฒนา 2 เสียง ได้แก่ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์


กลับขึ้นด้านบน