เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "ยิ่งลักษณ์"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "ยิ่งลักษณ์"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "ยิ่งลักษณ์"

รูปข่าว : เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "ยิ่งลักษณ์"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ ผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีดังนี้

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 493 คน

เห็นด้วย 159 เสียง ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ 157 เสียง และพรรครักประเทศไทย 2 เสียง ได้แก่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และนายสมเพชร แต่งงาม

ไม่เห็นด้วย 308 ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 244 เสียง

พรรคชาติไทยพัฒนา 16 เสียง ได้แก่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล, นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร น.ส.พัชรี โพธสุธน, นายภราดร ปริศนานันทกุล, นายยุทธพล อังกินันท์, นายสรชัด สุจิตต์, นายชยุต ภุมมะกาญจนะ, นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ, นายชาดา ไทยเศรษฐ์, นายตุ่น จินตะเวช, นายธานินทร์ ใจสมุทร, นายนพดล มาตรศรี, นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง, นางปารีณา ไกรคุปต์, นายวินัย ภัทรประสิทธิ์, พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร

พรรคภูมิใจไทย 31 เสียง ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี, นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล, นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล น.ส.ชะวรรัตน์ ชินธรรมมิตร, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางนาที รัชกิจประการ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์, นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา, นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา, นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร, นายประนอม โพธิ์คำ, นางพรทิวา นาคาศัย, นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ, นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ, นายมนู พุกประเสริฐ, นายมานิต นพอมรบดี, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายรุ่งโรจน์ ทองศรี, น.ส.เรวดี รัศมิทัต, นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค, นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายสนอง เทพอักษรณรงค์, นายสมมุติ เบญจลักษณ์, นายโสภณ ซารัมย์, นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์, นายอำนาจ วิลาวัลย์, นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์

พรรคมาตุภูมิ 2 เสียง ได้แก่ พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน นายอนุมัติ ซูสารอ

พรรคพลังชล 6 เสียง ได้แก่ นายปรเมศวร์ มุ่งเจริญพร, นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา, นายรณเทพ อนุวัฒน์, นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์, นางสุกุมล คุณปลื้ม, นายสุชาติ ชมกลิ่น

พรรคชาติพัฒนา 5 เสียง ได้แก่ ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธ์, นายประสาท ตันประเสริฐ, นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล, นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

พรรครักประเทศไทย 2 เสียง ได้แก่ นายโปรดปราน โต๊ะราหนี, นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง ได้แก่ นางพัชรินทร์ มั่นปาน

พรรคมหาชน 1 เสียง ได้แก่ นายอภิรัต ศิรินาวิน

งดออกเสียง 4 เสียง ได้แก่ นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย, ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พรรครักษ์สันติ, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย, นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย

ไม่ลงคะแนน 9 เสียง ประกอบด้วย นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย นายประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย


กลับขึ้นด้านบน