สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปข่าว : สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระดำรัสถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 มีเนื้อความว่า

ชาติไทยเราได้รักษาสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง ควบคู่กันมาโดยตลอด คือ รักษาพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของชาติ นับได้ว่าเป็นการดำเนินตามพุทธภาษิตที่ว่า " ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตรหรือร่มใหญ่ในฤดูฝน" และ "พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งปวง"

ธรรมเปรียบเสมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนของผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง ฉันใด พระราชาผู้ทรงธรรมย่อมเป็นร่มใหญ่ของปวงประชานิกร ฉันนั้น

ประเทศไทยเราได้มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นฉัตรใหญ่มาโดยลำดับ แต่ละพระองค์มีพระราชกฤดาภิหารต่าง ๆ กัน ตามควรแก่เหตุการณ์ในยุคสมัยนั้น ๆ เป็นประดุจทรงอุปบัติมาเพื่อกอบกู้สถานการณ์และดำรงรักษาแผ่นดินไว้ให้เป็นสุข

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าย่อมประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงประชานิกร และบ้านเมืองเพียงไร ทรงดำรงพระองค์ในราชธรรมโดยมิบกพร่อง ควรที่ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าจักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 นี้ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยพร้อมกันอธิษฐานจิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญด้วยจตุรพธพรชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดจิรกาล

ขอพระราชทานถวายพระพร


กลับขึ้นด้านบน