ครม.เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี"ไทย-สหภาพยุโรป"

ครม.เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี"ไทย-สหภาพยุโรป"

ครม.เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี"ไทย-สหภาพยุโรป"

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี"ไทย-สหภาพยุโรป"

ครม.เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี โฆษก(ครม.)แถลงการประชุม เห็นชอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงพานิชย์เสนอ ซึ่งครอบคลุมไปถึงความตกลงด้านสินค้า การค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยครม.เห็นชอบลงนามสัญญาเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ระหว่างไทยกับบริษัท Expo 2015 S.p.A. ของประเทศอิตาลี โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามสัญญาในการเข้าร่วมดังกล่าว ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงสัญญาก่อนลงนามในส่วนที่ไม่ใช่สาระ สำคัญก่อนลงนาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

โดย​สาระสำคัญของ​กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป จะใช้ในการ เจรจา เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงด้านสินค้า การค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเจรจาอาจเจรจาแยกเป็นรายฉบับ รวมทั้งภาคผนวกและเอกสารแนบท้าย ที่จะมีการเจรจาเพิ่มเติมในภายหน้า โดยสาระสำคัญของกรอบการเจรจาจะครอบคลุม 17 ประเด็น ได้แก่ 1.การค้าสินค้า 2.พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 3.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 4.มาตรการเยียวยาทางการค้า 5.มาตรการปกป้องด้านดุลการซำระเงิน 6.มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7.อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 8.การค้าบริการ 9.การลงทุน 10.การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 11.ทรัพย์สินทางปัญญา 12.การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 13.ความโปร่งใส 14.การแข่งขัน 15.การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 16.ความร่วมมือ และ 17.เรื่องอื่น ๆ


กลับขึ้นด้านบน