เตรียมขยายพันธุ์ “หม่อนน้อยทรงปลูก” 8,000 ต้น แจกจ่ายเป็น"ไม้มงคล"

เตรียมขยายพันธุ์ “หม่อนน้อยทรงปลูก” 8,000 ต้น แจกจ่ายเป็น"ไม้มงคล"

เตรียมขยายพันธุ์ “หม่อนน้อยทรงปลูก” 8,000 ต้น แจกจ่ายเป็น"ไม้มงคล"

รูปข่าว : เตรียมขยายพันธุ์ “หม่อนน้อยทรงปลูก” 8,000 ต้น แจกจ่ายเป็น"ไม้มงคล"

เตรียมขยายพันธุ์ “หม่อนน้อยทรงปลูก”  8,000 ต้น แจกจ่ายเป็น กรมหม่อนไหม เพาะพันธุ์แจกจ่ายและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

 นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากต่อวงการหม่อนไหม ด้วยพระอัจฉริยะภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ได้ทรงศึกษาและพัฒนางานด้านหม่อนไหมของไทย ทำให้ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นรู้จักและยอมรับของนานาประเทศ ทั้งยังทรงโปรดให้มีการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรอย่างจริงจัง ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าไหมเป็นรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร ช่วยให้ราษฎรรอดพ้นจากความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย นอกจากนี้จากพระราชดำริของพระองค์ทำให้สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมหม่อนไหม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2552

นายประเสริฐ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 รวมทั้งเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรมหม่อนไหมจึงได้จัดทำโครงการผลิตและกระจายพันธุ์ “หม่อนน้อยทรงปลูก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น โดยการดำเนินโครงการนั้นจะเป็นการขยายพันธุ์ต้นหม่อนน้อย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการกรมหม่อนไหม ณ บริเวณหน้าอาคารกรมหม่อนไหม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยตั้งเป้าขยายพันธุ์ให้ได้ จำนวน 8,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้ดำเนินการตัดกิ่งหม่อนน้อยทรงปลูกเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ 8,000 ต้น จากนั้นจะได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศเพื่อให้เป็นต้นไม้มงคล รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพของเกษตรกรต่อไป


กลับขึ้นด้านบน