ศาลปกครองกลาง"ยกฟ้อง"คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีแพทยสภาลงโทษ"หมอชาลี กาญจนารักษ์"

ศาลปกครองกลาง"ยกฟ้อง"คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีแพทยสภาลงโทษ"หมอชาลี กาญจนารักษ์"

ศาลปกครองกลาง"ยกฟ้อง"คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีแพทยสภาลงโทษ"หมอชาลี กาญจนารักษ์"

รูปข่าว : ศาลปกครองกลาง"ยกฟ้อง"คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีแพทยสภาลงโทษ"หมอชาลี กาญจนารักษ์"

ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ยืนตามศาลปกครองชั้นต้น กรณีแพทยสภา มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำศัลยกรรมเสริมจมูกแล้วมีอาการแทรกซ้อน

 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม คดีแพทยสภาออกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์แพทย์ทำศัลยกรรม ระหว่าง นายแพทย์ชาลี กาญจนรักษ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ แพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) สรุป ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแพทยสภาที่ 1/2574 ลงวันที่ 30 ม.ค.2548 เรื่อง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 31 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ประกอบกับความในหมวด 3 ข้อ 1 ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

สำหรับ คดีนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาลี กาญจนรักษ์ ฟ้องว่า แพทยสภามีคำสั่งที่ 1/2547 ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่าทำศัลยกรรมเสริมจมูกแล้วมีอาการแทรกซ้อน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย


กลับขึ้นด้านบน