มารู้จัก..วันรัฐธรรมนูญ

มารู้จัก..วันรัฐธรรมนูญ

มารู้จัก..วันรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : มารู้จัก..วันรัฐธรรมนูญ

มารู้จัก..วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก ซึ่งเป็นฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ปวงชนชาวไทย

...ย้อนไปเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย และนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนับครั้งสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยมี "รัฐธรรมนูญ" อันหมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการปกครองประเทศ

ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ...


กลับขึ้นด้านบน