ครม.อนุมัติบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการกว่า 20,000 อัตรา ใน 3 ปี

ครม.อนุมัติบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการกว่า 20,000 อัตรา ใน 3 ปี

ครม.อนุมัติบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการกว่า 20,000 อัตรา ใน 3 ปี

รูปข่าว : ครม.อนุมัติบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการกว่า 20,000 อัตรา ใน 3 ปี

ครม.อนุมัติบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการกว่า 20,000 อัตรา ใน 3 ปี ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการกว่า 20,000 อัตรา ภายใน 3 ปี นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุม

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว เป็นข้าราชประจำเพิ่ม จำนวน 22,641 อัตรา ใน 21 สายวิชาชีพ บรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงใน 3 ปี เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้เสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ 2548 ถึงพ.ศ. 2553 โดยผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิในสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนจากการชุมนุมทางการเมือง โดยคำนวณอัตราเงินเยียวยาเป็น 8 ระดับ คือ ตั้งแต่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท ไปจนมากกว่า 5 ล้านบาท รงมทั้งสิ้นกว่า 16,286 ราย และใช้เงินงบประมาณรวม 1,949,675,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2548 ถึงปี 2553 ในกรณีมีการควบคุมและคุมขัง ผู้ต้องหาเกินกว่า โทษที่ได้รับหลังจากที่อัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลมีคำตัดสินจำคุกน้อยกว่าจำนวนวันที่ถูกต้องขังมาแล้ว คือ ไม่เกิน 90 วัน จ่ายเงินเยียวยาควบคุมและคุมขังน้อยกว่าหรือเท่ากับ37,030 บาท เกินกว่า 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน จ่ายเงินเยียวยาควบคุมและคุมขัง 74,060 บาทและเพิ่มเงินเยียวยาด้านจิตใจอีก 750,000 บาท รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 824,060 บาท ส่วนผู้ต้องขังเกินกว่า 180 วัน จ่ายเงิน เยียวยาควบคุมและคุมขัง 74,471 บาท และเพิ่มเงินเยียวยาด้านจิตใจอีก 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน มากกว่าหรือเท่ากับ1,574,471 บาท รวมทั้งสิ้น 500 ราย วงเงิน 297,760,700 บาท โดยมอบให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาและเป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

นายแพทย์ทศพร ยังระบุอีกว่า คณะรัฐมนตรี​เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ คือ เห็นชอบในหลักการหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และการให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ประจำสำนักงานในประเทศไทย ตามนัยของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทยในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นดังกล่าว

ด้าน​นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,330,900 บาท ดังนี้  1. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 2 สนาม เป็นเงิน 2,500,000 บาท ​2. ปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน 4,740,000 บาท 3. ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 1,100 ตารางเมตร เป็นเงิน 3,639,300 บาท และ4. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 งาน เป็นเงิน 3,451,600 บาท


กลับขึ้นด้านบน